ODRŽANA 18. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

Nakon usvajanja zapisnika sa 17. i druge vanredne sednice, članovi Opštinskog Veća Opštine Apatin, utvrdili su predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o određivanju lokalnih puteva i načinu upravljanja, izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i korišćenja nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi na teritoriji Opštine Apatin. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda ispred odeljenja za inspekcijske poslove je bio saobraćajni inženjer Nikola Balać koji je bliže objasnio samu odluku. Postojeća odluka iz 1982. godine usklađena je sa sadašnjim propisima, a neke od promena ogledaju se u promeni naziva pojedinih ulica, terminologija u pogledu da se izraz „ lokalni“ menja u „opštinski“ kao i druge izmene i dopune. Promene su urađene radi daljeg odobravanja sredstava.

Veće je usvojilo predlog odluke o pristupanju opštine Apatin realizaciji projekta zamene azbestcementnih cevi na distribucionoj mreži vodovoda Apatin za delove kompleksa 4 i 5. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je bio rukovodilac odeljenja za privredu i finansije dr Slavoljub Štrbo koji je objasnio da je za potrebe konkursa koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za sufinansiranje, izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije za 2017. godinu, potrebna rekonstrukcija dela vodovodne mreže.

Usvojena je i četvrta tačka dnevnog reda, predlog odluke o pristupanju realizaciji projekta rekonstrukcija crpne stanice 2-hidrotehničkih i elektroinstalacija sa pumpama u ulici Stanka Opsenice u Apatinu. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je bila v.d. direktoriva JKP Naš dom Sanja Bačić koja je objasnila da je potrebna rekonstrukcija crpnih stanica usled stanja u kojem se nalaze, a da će se potrebna sredstva u iznosu od 4.969.000,00 dinara tražiti od Pokrajinskog sekretarijata putem Konkursa.

Po svim tačkama dnevnog reda, članovi veća su bili jednoglasni.

Izvor:Info služba SO Apatinvece