21. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA U ČETVRTAK

APATIN POLITIKA VESTI

U četvrtak 10. marta 2016. godine sa početkom u 9 sati, održaće se 21. sednica opštinskog veća opštine Apatin. Za sednicu je predložen dnevni red od 26 tačaka među kojima će biti razmatrani finansijski izveštaji i programi poslovanja nekih janih predužeća kao i mesnih zajednica Kupusina i Sonta.

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 20. sednice Opštinskog veća opštine Apatin,

2. Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju Plana generalne regulacije Apatin

3. Utvrđivanje predloga Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini,

4. Utvrđivanje predloga Odluke o određivanju prostora na kojima nije dozvoljeno javno okupljanje na teritoriji opštine Apatin

5. Utvrđivanje predloga Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2016. godinu u opštini Apatin

6. Razmatranje Izveštaja o utrošenim sredstvima iz Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine u 2015 godini,
– Utvrđivanje predloga Zaključka

7. Razmatranje Izveštaja o radu MZ Apatin za 2015. godinu, Finansijskog izveštaja samodoprinosa 3% za 2015. godinu, Finansijskog izveštaja samodoprinosa 1% za 2015. godinu, Finansijskog izveštaja radne zajednice za 2015. godinu, Finansijskog plana samodoprinosa 3% za 2016. godinu, Finansijskog plana samodoprinosa 1% za 2016. godinu i Finansijskog plana radne zajednice za 2016. godinu,
– Utvrđivanje predloga Zaključka

8. Razmatranje Izveštaja o radu i poslovanju MZ Prigrevica za 2015. godinu i Plan rada i poslovanja MZ Prigrevica za 2016. godinu,
– Utvrđivanje predloga Zaključka

9. Razmatranje Izveštaj o radu MZ Kupusina za 2015. godinu, Finansijskog izveštaja za 2015. godinu,Predloga plana rada MZ Kupusina za 2016. godinu i Finansijskog plana za 2016. godinu,
– Utvrđivanje predloga Zaključka

10. Razmatranje Finansijakog izveštaja , Izveštaja o poslovanju i Izveštaj o realizaciji samodoprinosa za 2015. godinu i o realizaciji samodoprinosa MZ Svilojevo i Plana rada za 2016. godinu,
– Utvrđivanje predloga Zaključka

11. Razmatranje Izveštaja o radu i poslovanju MZ Sonta za 2015. godinu, Finansijskog izveštaja (novčani tokovi) za period od 01.01 do 31.12.2015. godinu, Plana rada za 2016. godinu i Finansijskog plana po Odluci o budžetu za 2016. godinu,
– Utvrđivanje predloga Zaključka

12. Razmatranje Plana rada Doma zdravlja Apatin za 2016. godinu sa izvršenjem Plana rada za 2015.godinu, Finansijskog izveštaja za 2015.godinu i Finansijskog plana za 2016. godinu
– Utvrđivanje predloga Zaključka

13. Razmatranje Izveštaja o radu Narodne biblioteke „Miodrag Borisavljević“ Apatin tokom 2015. godine, Finansijskog izveštaja za 2015. godinu, Finansijskog plana za 2016. godinu i Plana i programa rada biblioteke za 2016. godinu,
– Utvrđivanje predloga Zaključka

14. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinskog kulturnog centra Apatin za 2015. godinu, Finansijskog izveštaja za 2015. godinu, Programa rada Opštinskog kulturnog centra za 2016. godinu i Finansijskog plana za 2016. godinu,
– Utvrđivanje predloga Zaključka

15. Razmatranje Izveštaja o radu za 2015. godinu Finansijskog izveštaja za 2015. godinu i Programa rada Centra za socijalni rad Apatin za 2016. godinu,
– Utvrđivanje predloga Zaključka

16. Razmatranje Izveštaja o radu Turističke organizacije „Apatin“ za 2015. godinu, Finansijskog izveštaja za 2015. godinu i Finansijskog plana za 2016. godinu,
– Utvrđivanje predloga Zaključka

17. Razmatranje Izveštaja o radu Ustanove za stručno osposobljavanje odraslih Apatin sa pregledom poslovanja za 2015. godinu i Programa rada i finansijskog plana za 2016. godinu,
-Utvrđivanje predloga Zaključka

18. Razmatranje Izveštaja o godišnjem programu poslovanja JKP „NAŠ DOM“ Apatin za 2015. godinu
-Utvrđivanje predloga Zaključka

19. Razmatranje Izveštaja o izvršenju godišnjeg Programu poslovanja i Finansijskog izveštaja JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ za 2015. godinu,
– Utvrđivanje predloga Zaključka

20. Razmatranje Izveštaja o izvršenju Programa poslovanja JP „Direkcija za izgradnju“ Apatin za period od 01.01 – 31.12. 2015. godine,
– Utvrđivanje predloga Zaključka

21. Predlog Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Opštinske uprave opštine Apatin,

22. Predlog Odluke o visini naknade štete oštećenim licima nastale usled napada napuštenih životinja, radi mirnog rešavanja spora,

23. Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu opštine, po zahtevu JP „Direkcija za izgradnju“ Apatin

24. Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu opštine putem razmene nepokretnosti, na inicijativu Veselinke Milenković iz Apatina

25. Predlog Zaključka o odobravanju stipendije za doktorske studije matematike Doriani Medić iz Apatina

26. Razno