18. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA U PONEDELJAK

APATIN POLITIKA VESTI

18. sednica Opštinskog veća biće održana u ponedeljak , 16. novembra 2015. godine, u maloj sali SO Apatin sa početkom od 9 sati, a za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sednice Opštinskog veća opštine Apatin.

2. Utvrđivanje predloga Odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Apatin za 2015. godinu.

3. Razmatranje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Apatin za 2015. godinu za period januar – septembar 2015. godine-Utvrđivanje predloga Zaključka

4. Utvrđivanje predloga Odluke o davanju naziva ulice u RTC-u Apatin – „Ulica Italijanskog prijateljstva“.

5. Razmatranje Druge izmene Programa poslovanja JKP „Naš dom“Apatin za 2015 godinu-
Utvrđivanje predloga Zaključka.

6. Razmatranje Četvrte izmene Programa poslovanja JP „Direkcija za izgradnju“ za 2015 godinu-
Utvrđivanje predloga Zaključka.

7. Utvrđivanje predloga Odluke o pribavljanju u svojinu opštine Apatin nepokretnosti na kat. parc. br.851, upisano u list nepokretnosti br. 530 k.o. Apatin, od poklonodavca Lukić Latinke.

8. Utvrđivanje predloga Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta na kat. parc. od br. 8969/2 do br.8969/17, upisano u list nepokretnosti 4604 k.o. Apatin u urbanističkom Bloku br.83 u Apatin.

9. Predlog Odluke o davanju u zakup dela kat.parc. br. 2103 k.o. Apatin radi postavljanja manjeg privremenog montažnog objekta, Petković Saši iz Apatina.

10. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti JP „SRBIJAGAS“ Novi Sad za izgradnju priključnog gasovoda za potrebe snabdevanja gasom fabrike „Flash SRB“ u Apatinu.

11. Razmatranje Pravilnika o 6. izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u JP „Direkcija za izgradnju“ Apatin-Predlog Zaključka.

12. Predlog Zaključka za finansiranje manifestacije „Smuđijada Apatin“ u 2015. godini.

13. Predlog Zaključka o odobravanju finansijske pomoći Balać Danetu iz Apatina.

14. Predlog Zaključka o odobravanju finansijske pomoći Đurđević Josifu iz Apatina.

15. Predlog Odluke o visini naknade štete oštećenim licima nastale usled napada napuštenih životinja, radi mirnog rešavanja spora.

16. Razno.