ZAKAZANA 10. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

APATIN POLITIKA VESTI

U četvrtak 17. novembra sa početkom od 9 sati održaće se 10. sednica Opštinskog veća za koju je predviđen dnevni red od 19 tačaka među kojima je i utvrđivanje predloga Odluke o raspisivanju referenduma u Romskom naselju na teritoriji opštine Apatin.

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sednice Opštinskog veća opštine Apatin,

2. Utvrđivanje predloga Odluke o raspisivanju referenduma u Romskom naselju na teritoriji opštine Apatin,

3. Utvrđivanje predlog Odluke o trećim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Apatin za 2016. godinu,

4. Predlog Rešenja o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština Apatin za period 01 januar – 30 septembar 2016. godine,

5. Utvrđivanje predloga Odluke o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća opštine Apatin,

6. Predlog Odluke o pristupanju opštine Apatin realizaciji Projekta- „Nabvka, zamena i ugradnja nove opreme za crpnu stanicu II u Stanka Opsenice u Apatinu“

7. Predlog Odlukeo pristupanju opštine Apatin realizaciji Projekta –„Rekonstrukcija postrojenjaza dezinfekciju vode na fabrici vode Apatin, ps Sviljovo i ps Prigrevica“

8. Utvrđivanje predloga Odluke o dopunama Odluke o regresiranju troškova prevoza učenika i studenata sa područja opštine Apatin,

9. Utvrđivanje predloga Odluke o uslovima za utvrđivanje prava na regres troškova užine učenicima osnovnih škola sa područja opštine Apatin,

10. Utvrđivanje predloga Odluke o pokriću troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi „Pčelica“ Apatin,

11. Utvrđivanje predloga Odluke o regresiranju troškova smeštaja učenika,

12. Razmatranje Statuta Mesne zajednice Apatin

– Utvrđivanje predloga Zaključka

13. Razmatranje Statuta Mesne zajednice Prigrevica

– Utvrđivanje predloga Zaključka

14. Razmatranje Statuta Mesne zajednice Sonta

– Utvrđivanje predloga Zaključka

15. Razmatranje Statuta Mesne zajednice Kupusina

– Utvrđivanje predloga Zaključka

16. Razmatranje Statuta Mesne zajednice Svilojevo

– Utvrđivanje predloga Zaključka

17. Razmatranje Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Opštinske uprave opštine Apatin
– Predlog Zaključka

18. Predlog Odluke o visini naknade štete oštećenim licima nastale usled
napada napuštenih životinja, radi mirnog rešavanja spora

19. Razno