REPROGRAM DUGA ZA POREZ

APATIN EKONOMIJA SRBIJA VESTI

Odsek za lokalnu poresku administraciju, na osnovu člana 10. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, broj 15/2016) obaveštava poreske obveznike da mogu podneti zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate koji je dospeo na dan 4. marta 2016. godine i koji je kao takav evidentiran u poreskom računovodstvu Odseka za lokalnu poresku administraciju, a ne prelazi 2.000.000 dinara i u sebi ne sadrži kamatu. Zahtevi se mogu podneti do 4. jula 2016. godine, na pisarnici Opštinske uprave opštine Apatin, zgrada Opštinskog uslužnog centra.
Maksimalan rok za otplatu dugovanog poreza je 60 meseci.

Poreskim obveznicima koji steknu pravo na plaćanje dugovanog poreza na rate u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a koji redovno izmiriju rate dospelih obaveza koje su odložene, uključujući i tekuće obaveze, otpisuje se kamata na dug koji se odnosi na dugovani porez plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti.

U slučaju da poreski obveznik i pre isteka roka otplati sav dug, njemu će biti otpisana celokupna kamata na taj dug.
Preuzimanje zahteva za odlaganje plaćanja dugovanog poreza i detaljne informacije se vrše u Odseku za lokalnu poresku administraciju, u kancelariji broj 11 i 15.