Najnovije vesti
Početna » VESTI » APATIN » RASPISAN OGLAS RADI OTUĐENJA NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE APATIN
RASPISAN OGLAS RADI OTUĐENJA NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE APATIN

RASPISAN OGLAS RADI OTUĐENJA NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE APATIN

I PREDMET OGLASA

Predmet javnog oglasa je otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine, putem javnog nadmetanja i to:
-kat. parc. br. 2715/2 k.o. Apatin, u ul. Njegoševa, ukupne površine 120m2, njiva II klase u građevinskom području, javna svojina opštine Apatin u 1/1 dela, upisana u list nepokretnosti br. 844 k.o. Apatin;
-kat.prac. br.4799/2 k.o. Apatin, u ul. Vinogradska, površine 1.261m2, njiva II klase u građevinskom području, javna svojina opštine Apatin u 1/1 dela, upisana u list nepokretnosti br. 844 k.o. Apatin;
– kat.prac. br.949 k.o. Apatin, u ul. Petefi Šandora, površine 592m2, njiva I klase u građevinskom području, javna svojina opštine Apatin u 1/1 dela, upisana u list nepokretnosti br. 844 k.o. Apatin;
-kat.prac. br.1855/5 k.o. Svilojevo, u ul. Adi Endre, površine 1.025m2, njiva VI klase u građevinskom području, javna svojina opštine Apatin u 1/1 dela, upisana u list nepokretnosti br. 1739 k.o. Svilojevo;
-kat.prac. br.1860/7 k.o. Svilojevo, u ul. Adi Endre, površine 306m2, njiva VI klase u građevinskom području, javna svojina opštine Apatin u 1/1 dela, upisana u list nepokretnosti br. 1739 k.o. Svilojevo.

Navedene parcele se nalaze u Programu raspolaganja građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji opštine Apatin za 2018. godinu, koji je Skupština opštine Apatin usvojila zaključkom br. 011-16/208-I od 03.04.2018. godine i iste se otuđuju pojedinačno.
Ministarstvo finansija – Poreska uprava, Filijala Apatin je utvrdila početni iznos tržišne cene za otuđenje građevinskog zemljišta predmetnih katastarskih parcela i to:
-za kat. parc. br. 2715/2 k.o. Apatin početna vrednost otuđenja je 144.000,00 dinara;
-za kat.prac. br. 4799/2 k.o. Apatin početna vrednost otuđenja je 756.600,00 dinara;
-za kat.prac. br. 949 k.o. Apatin početna vrednost otuđenja je 355.200,00 dinara;
-za kat.prac. br. 1855/5 k.o. Svilojevo početna vrednost otuđenja je 256.250,00 dinara;
-za kat.prac. br. 1860/7 k.o. Svilojevo početna vrednost otuđenja je 76.500,00 dinara;
Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je: ”Najviša ponuđena cena za parcelu“.
Rok za plaćanje najviše ponuđene cene od strane najpovoljnijeg ponuđača je 15 dana od dana dobijanja rešenja Skupštine opštine o otuđenju predmetnog zemljišta.
Rok za zaključenje ugovora o otuđenju je 30 dana od dana dobijanja rešenja Skupštine opštine o otuđenju predmetnog zemljišta.
Zemljište se otuđuje u viđenom stanju i lice koje uzima zemljište preuzima obavezu da o svom trošku izvrši eventualno potrebno komunalno opremanje istog, „čišćenje zemljišta“ i sl.

II USLOVI PRIJAVLjIVANjA

Pravo učešća na oglasu imaju sva fizička i pravna lica koja koja ispunjavaju uslove iz oglasa i uplate depozit u zavisnosti koju parcelu nameravaju da kupe i to:
– za kat. parc. br. 2715/2 k.o. Apatin u visini od 72.000,00 dinara;
-za kat.prac. br. 4799/2 k.o. Apatin u visini od 378.300,00 dinara;
-za kat.prac. br. 949 k.o. Apatin u visini od 177.600,00 dinara;
-za kat.prac. br. 1855/5 k.o. Svilojevo u visini od 128.125,00 dinara;
-za kat.prac. br. 1860/7 k.o. Svilojevo u visini od 38.250,00 dinara;

III VISINA I NAČIN POLAGANjA DEPOZITA:

Učesnik u javnom nadmetanju je u obavezi da deponuje tj. uplati na račun Budžeta opštine Apatin – DEPOZIT br. 840-773804-23, poziv na br. 97 (model) 71-203 sa naznakom ”depozit za javno nadmetanje“ novčani iznos naveden u poglavlju II oglasa. Ova sredstva će opština Apatin naplatiti u korist budžeta opštine Apatin ukoliko:
a) najpovoljniji učesnik u javnom nadmetanju odustane od svoje ponude pre donošenja rešenja o otuđenju ili ne plati cenu otuđenja u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja Skupštine opštine Apatin o otuđenju građevinskog zemljišta,
b) najpovoljniji učesnik u javnom nadmetanju odustane od zaključenja ugovora o otuđenju u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja rešenja o otuđenju.
Učesnicima koji nisu uspeli na javnom nadmetanju će se izvršiti povraćaj depozita najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana sprovedenog postupka javnog nadmetanja. Učesnici su u obavezi da u podnetoj prijavi za javno nadmetanje navedu broj svog računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.

IV DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZA UČEŠĆE:

Prijavu sa prilozima učesnik je dužan da dostavi u roku 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa, s tim da se prijava tridesetog dana roka dostavlja najkasnije do 14.oo sati i to na adresu: Opštinska uprava opštine Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29, Apatin sa naznakom: ”NE OTVARATI-PRIJAVA ZA JAVNO NADMETANjE ZA OTUĐENjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA”.
Javno nadmetanje (licitacija) za navedeno građevinsko zemljište sprovešće se dana 7.6.2018. godine, sa početkom u 12.00 časova u zgradi SO Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29 u Apatinu, prvi sprat – ”Plava sala”.
Predstavnici pravnih lica dužni su da prilože punomoć za zastupanje, a fizičko lice svoj identitet dokazuje ličnom kartom.
Oglas će se postaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Apatin, Mesnih zajednica u opštini Apatin, u sredstvima lokalnog javnog infomrisanja – na veb sajtu „025 info“ i „Radio Dunava“.

V PRIJAVA KOJA SE DOSTAVLjA MORA DA SADRŽI:

– podatke o podnosiocu prijave:
za fizička lica: ime i prezime, JMBG, fotokopiju lične karte, adresu, kontakt telefon i potpis fizičkog lica;
za preduzetnike: naziv radnje i sedište, ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, JMBG, fotokopiju lične karte, adresu prebivališta, kontakt telefon, fotokopiju rešenja o upisu preduzetnika u registar kod nadležnog organa, fotokopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, potpis i pečat radnje;
za pravna lica: naziv i sedište, kontakt telefon ovlašćenog lica, ime i prezime ovlašćenog lica, fotokopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, fotokopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, pečat i potpis ovlašćenog lica za zastupanje;
– punomoćje za ovlašćeno lice koje zastupa podnosioca;
-podatke o građevinskom zemljištu (parceli) za koju se podnosi prijava,
-izjava podnosioca prijave da prihvata uslove iz oglasa,
-dokaz o uplati depozita u iznosu određenom u poglavlju II ovog oglasa.

Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave, ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja, odnosno iste se odbacuju.

Uvid u dokumentaciju:

Lica koja su zainteresovana za učestvovanje u postupku javnog nadmetanja za otuđenje neizgrađenog građeviskog zemljišta u pogledu koga je raspisan oglas, mogu dobiti bliže informacije u prostorijama Opštinske uprave opštine Apatin, Odeljenja za stambeno-komunalnu delatnosti, zaštitu životne sredine, urbanizam, građevinske i imovinsko-pravne poslove u Ul. Srednja br. 1, prizemlje, kancelarija br. 9 ili na tel. 025/772-122 lok. 527 od dana objavljivanja oglasa pa do isteka roka za podnošenje prijava u vremenu od 10.00 do 13.00 časova

Izvor: Info služba Opštine Apatin

Autor: Čedomir Milojević

Comments are closed.

Redakcija radio Dunava zadržava pravo da ukoliko ih proceni kao neumesne obriše komentare koji sadrže bilo kakvu pretnju, uvredu, nepristojan rečnik, govor mržnje, rasne i nacionalne uvrede, uvrede na račun autora teksta ili članova redakcije ili bilo kakav drugi nezakonit sadržaj.
Scroll To Top