OPŠTINSKO VEĆE O REBALANSU BUDŽETA, REGRESU TROŠKOVA PREVOZA I IZGRADNJI CIKLO-KAMPA ZA STRANE TURISTE

APATIN POLITIKA SOMBOR SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

Opštinsko veće je na današnjoj sednici usvojilo Predlog odluke o izmenama Statuta opštine Apatin i predlog Odluke o izmenama Odluke o Opštinskoj upravi opštine Apatin. Ovim odlukama, odnosno izmenom Statuta se izvršilo njegovo usklađivanje sa zakonom o lokalnoj samoupravi , zakonom o finasiranju lokalne samouprave i zakonom o pravobranilaštvu.Naime, Statut je bilo neophodno promeniti u delu koji se odnosio na inicijativu o uvođenju samodoprinosa jer je dopuštao Savetu mesne zajednice da donese takvu odluku i  kao takav je bio u suprotnosti sa odredbama zakona o lokalnoj samoupravi i zakona o finansiranju lokalne samouprave koji predviđa da inicijativu o uvođenju samodoprinosa podnosi najmanje 10 odsto birača , odnosno njihovih predstavnika u lokalnom parlamentu.

Usvojen je i predlog odluke o izmeni naziva „Opštinski javni pravobranilac“ u “Pravobranilac opštine“ jer su donošenjem zakona o pravobranilaštvu izvršene terminološke promene pa je i opštinski Statut bilo neophodno izmeniti.Većnici su doneli Odluko o izmeni Odluke o opštinskoj upravi opštine Apatin prema kojoj će dosadašnja pozicija pomoćnika predsednika opštine za “komunalne delatnosti“ biti preimenovana u mesto pomoćnika za „poljoprivredu“.

Opštinsko veće je na današnjoj sednici prihvatilo izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Apatin za period od januara do juna 2016 godine prema kojem su ukupni prihodi i primanja budžeta opštine Apatin u ovom periodu ostvareni u iznosu od 450,677,257,64 dinara ili 40,58% u odnosu na godišnji plan.Prema ovom izveštaju najveći deo budžetskih prihoda i primanja čija je naplata evidentirana potiče od poreza na dohodak, dobiti i kapitalne dobitke (189,3 mil), transfera opštinama (100,9 mil), poreza na imovinu (61,4 mil) i ostalih prihoda sa prenetim sredstvima (99,10 miliona dinara).Ukupni rashodi i izdaci budžeta u izveštajnom periodu izvršeni su iznosu od 466.463.074,290 dinara ili 41,99% od godišnjeg plana.

Na današnjoj sednici većnici su usvojili predlog rebalansa budžeta ili Odluku o drugim izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Apatin za 2016 godinu prema kojoj će zbog manjeg ostvarenja planirani prihod od 1.110.694.033,00 dinara biti umanjen za 63.475.868,00 dinara, nakon čega bi ukupna budžetska masa za 2016 godinu iznosila 1.047.218.165,00 miliona dinara , što predstavlja umanjenje za 5,73% .Rebalans budžeta je pripreman je u saradnji sa korisnicima budžetskih sredstava koji su samostalno izvršili korekciju svojih finansijskih planova na takav način da su sami odredili prioritete koje je trebalo realizovati do kraja godine, odnosno rashode koji se mogu odložiti za narednu godinu.

Članovi Opštinskog Veća utvrdili su Predlog zaključka o davanju saglasnosti na informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština Apatin za period od 1. januara do 30. juna 2016. godine, a Veće je dalo saglasnost i na  promenu cene usluga Javnog komunalnog preduzeća Naš Dom.Ovim rešenjem se Javnom Komunalnom Preduzeću Naš Dom odobrava povećanje cene isporuke vode sa sadašnjih 40,34 sa PDV-om dinara za kubni metar na 46,39 dinara sa PDV-om što predstavlja povećanje od 15%.Ista korekcija je izvršena i na ceni odvodnje, pa nakon uvećanja od 15% cena usluge odvodnje otpadnih voda iznosi 23,19 dinara po kubnom metru sa PDV-om.Korekcija cena je vršena u skladu sa troškovima proizvodnje i distribucije vode a cene ostalih usluga ovo preduzeće neće menjati.

Takođe, utvrđen je Predlog Odluke o regresiranju troškova prevoza učenika i studenata sa područja opštine Apatin .Prema ovoj odluci pravo na regres u visini od 100% cene mesečne karte imaće učenici ili studenti čije su porodice korisnici socijalne pomoći, koji pohađaju specijalnu školu Vuk Karadžić u Somboru, čije je prebivalište udaljeno više od četiri kilometra od sedišta škole, pohađaju muzičku školu Stevan Hristić, Osnovnu školu za obrazovanje odraslih, deca palih boraca, ratnih vojnih invalida i učenici i studenti čiji mesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze više od 8.000,00 dinara.

Pravo na regresiranje troškova autobusa , u međugradskom prevozu u visini od 50% od cene mesečne karte prema ovoj odluci pripada svim ostalim studentima i učenicima ukoliko imaju prebivalište u Apatinu, pohađaju smer kojeg nema na teritoriji naše opštine, nisu korisnici doma, kredita i stipendija drugih fondacija i institucija.
Data je saglasnost Javnom Preduzeću „Direkcija za izgradnju“ za pokretanje postupka pribavljanja zemljišta u javnu svojinu u bloku 61 u Apatinu ukupne površine 22546 kvadratnih metara radi proširenja radne i slobodne zone u Apatinu.Na osnovu odluke Opštinskog veća biće zaključen i Ugovor o zakupu sa Miloradom Mandićem na pet godina za poslovni prostor čiji je korisnik opština Apatin i koji se nalazi u poslovno-stambenoj zgradi , Blok 5 , na Trgu Nikole Tesle , ukupne površine 112,50m2.

Članovi Opštinskog veća doneli su odluku  da Pravobranilac opštine Apatin sklopi vansudsko poravnanje o isplati naknade štete nastale ujedom pasa lutalica sa dvanaestero oštećenih lica.Reč je o ukupnoj naknadi od 761.000 dinara.Turističkoj organizaciji Apatina opštinsko Veće dalo je pozitivno mišljenje  na zahtev o izgradnji kampa za smeštaj Ciklo-turista na katastarskoj parceli br .6289/1 K.O Apatin koja je prema važećem GUP –u već ima sportsko-rekreativnu namenu.Kamp će prema idejnom projektu sadržavati servis za popravku i iznajmljivanje bicikala, upravnu zgradu sa recepcijom i info pultom, kuhinjski i sanitarni čvor, prostor za postavljanje šatora i objekte za smeštaj kako ciklo turista tako i posetioca iz naše opštine.

Predsednik opštine Apatin, Radivoj Sekulić izvestio je članove Veća da se troškovi lokalne samouprave u vezi ovog projekta odnose na pripremu dokumentacije i ustupanje zemljišta dok će iznos od milion evra koliko je projektovana cena koštanja izgradnje biti obezbeđeno projektima prekogranične saradnje , fondova i drugih donacija.

DSCN0656 6.Sednica Opštinskog veća opštine Apatin, 26.08,2016 Radivoj Sekulić, predsednik opštine Apatin ,6.Sednica Opštinskog veća opštine Apatin, 26.08,2016 6.Sednica Opštinskog veća opštine Apatin, 26.08,2016 6.Sednica Opštinskog veća opštine Apatin, 26.08,2016 6.Sednica Opštinskog veća opštine Apatin, 26.08,2016 6.Sednica Opštinskog veća opštine Apatin, 26.08,2016