ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЗЕМЉИШТA ЗА ДЕПОНОВАЊЕ ПЕСКА

APATIN EKONOMIJA VESTI

На основу члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (”Службени гласник РС” бр. 16/2018) и Одлуке Општинског већа општине Апатин бр. 3-9/2020-III од 13.08.2020. године, Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Апатин објављује:

О Г Л А С

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

ОПШТИНЕ АПАТИН ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Закуподавац: Општина Апатин, ул. Српских владара бр. 29, Апатин

I ПРЕДМЕТ ДАВАЊА У ЗАКУП

Предмет јавног огласа је избор најповољнијег понуђача – закупца дела земљишта за депоновање песка на делу парцеле бр. 2500 к.о. Апатин у јавној својини општине Апатин уписане у лист непокретности бр. 844 к.о. Апатин, у површини од око 7000 м2, а које се налази у небрањеном делу између реке Дунав, насипа и у близини комплекса ЈП „Војводина шуме“.

Почетна цена:

– почетна цена месечног закупа по м2 земљишта, а која је предмет надметања, јe 4,50 динара по м2 и она представља тржишну вредност закупа земљишта по м2 на месечном нивоу. Иста је утврђена проценом број 3-7/2020-III од дана 30.06.2020. године од стране овлашћеног Судског вештака.

II УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУП

Предметно земљиште ће се дати у закуп понуђачу који понуди највећи новчани износ, а који ће представљати месечну закупнину. Усклађивање висине месечне закупнине вршиће се једанпут годишње у складу са растом цена на мало, премa подацима Републичког завода за статистику.

Предметно земљиште се издаје за привремено депоновање песка, у виђеном стању, на одређено време, на период до 5 (пет) месеци који се рачуна од дана отпочињања коришћења парцеле, с тим да је апсолутни рок за закуп највише 8 (осам) месеци од дана закључивања уговора. Закупац је дужан да пре отпочињања коришћења парцеле за депоновање песка прибави сву потребну документацију и дозволе/сагласности ради коришћења парцеле у наведене сврхе, а у складу са важећим прописима. Будући закупац је дужан да редовно измирује трошкове коришћења земљишта, омогући закуподавцу да врши контролу коришћења земљишта.

III УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа на огласу имају предузетници и правна лица која уплате депозит у висини од 100.000,00 динара и која испуњавају услове из огласа. Да се баве проиводном делатношћу у чијем је производу основна сировина песак. Да приложе уговор закључен са предузећем које је од ЈВП „Воде Војводине“ остварило право за багеровање, испоруку дунавског песка и закуп водног земљишта на дозвољеном подручју општине Апатине, те доказ да је помеуто предузеће то право остварило.

Висина и начин полагања депозита:

– Учесник у јавном надметању је у обавези да депонује на рачун Буџета општине Апатин

–Депозит, износ од 100.000,00 динара (рачун закуподавца бр. 840-773804-23, позив на бр. 97 (модел) 71-203 са назнаком, ”за јавно надметање за закуп земљишта у јавној својини дела парцеле број 2500 к.о. Апатин”).

Овај износ ће општина Апатин наплатити у корист буџета општине Апатин уколико:

а) најповољнији учесник у јавном надметању одбије да потпише уговор са општином Апатин у року од 15 (петнаест) дана од дана доставе одлуке о додели предметног земљишта -парцеле,

б) најповољнији учесник у јавном надметању приликом закључења уговора не достави доказ да је уплатио износ две месечне закупнине као гаранцију да ће редовно плаћати закупнину, и Учесницима који нису успели на јавном надметању извршиће се повраћај депозита у року од 3 (три) дана од дана спроведеног поступка јавног надметања. Учесници су у обавези да у поднетој пријави за јавно надметање наведу број свог рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

Достављање пријава за учешће:

– Пријаву са прилозима учесник је дужан да достави у року 7 (седам) дана од дана објављивања огласа, с тим да се пријава седмог дана рока (19.08.2020.) доставља најкасније до 14.00 h и то на адресу: Општинска управа општине Апатин, ул. Српских владара бр. 29, Апатин са назнаком: ”НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ЗАКУП ЗЕМЉИШТА ДЕЛА ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 2500 К.О. АПАТИН’‘.На коверти треба да стоје основни подаци о подносиоцу.

На коверти треба да стоје основни подаци о подносиоцу.

Пријава која се доставља мора да садржи:

за предузетнике: назив радње и седиште, име и презиме предузетника, ЈМБГ, фотокопија личне карте, адреса пребивалишта, контакт телефон, фотокопијa решења о упису предузетника у регистар код надлежног органа, фотокопију решења о додељеном ПИБ-у, потпис и печат радње;

за правна лица: назив и седиште, контакт телефон овлашћеног лица, име и презиме овлашћеног лица, фотокопијa решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, фотокопију решења о додељеном ПИБ-у, печат и потпис овлашћеног лица за заступање;

– пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;

– понуђени износ за стицање права на закуп (који не може бити нижи од почетног износа одређеног огласом);

– доказ о уплати депозита у висини од 100.000,00 динара;

– доказ о измирењу закупнине и свих припадајућих трошкова за оне подносиоце пријаве који су у ранијем периоду били закупци пословне просторије у јавној својини општине Апатин.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне (неуредне) пријаве, не могу учествовати у поступку јавног надметања, односно исте се одбацују.

Јавно надметање за давање у закуп земљишта дела парцеле бр. 2500 к.о. Апатин спровешће се дана 20.08.2020. године, са почетком у 10.00 часова у згради СО Апатин, ул. Српских владара бр. 29 у Апатину, први спрат- ”Плава сала”.

Представници правних лица дужни су да приложе пуномоћ за заступање, а физичко лице свој идентитет доказује личном картом.

Оглас поставити на огласној табли Општинске управе општине Апатин, месних заједница у општини Апатин и објавити на web страници општине Апатин и у огласном простору локалних средстава информисања.

Комисија за спровођење поступка, прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности општине Апатин ће писменим путем обавестити учеснике у поступку јавног надметања о резултатима поступка и избору најповољнијег понуђача најкасније у року од 7 (седам) дана од дана одржаног јавног надметања.

Комисија за спровођење поступка, прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности општине Апатин

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АПАТИН

Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Апатин

Број: 3-9/2020-III

Дана: 13.08.2020. године

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *