ОПШТИНА АПАТИН ОБЈАВИЛА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

APATIN EKONOMIJA VESTI

На основу члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Службени гласник РС“ бр. 16/2018) члана 11. Одлуке о давању у закуп пословних просторија („Сл. лист општине Апатин“ бр. 6/2017, 8/2017 и 13/2019) и Одлуке Општинског већа општине Апатин бр. 3-7/2020-III од 10.07.2020. године, Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Апатин објављује

О Г Л А С

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ   

ОПШТИНЕ АПАТИН ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Закуподавац: Општина Апатин, ул. Српских владара бр. 29, Апатин

I ПРЕДМЕТ ДАВАЊА У ЗАКУП

Предмет јавног огласа је избор најповољнијег понуђача – закупца ради давања у закуп привременог објекта за депоновање песка на делу парцеле бр. 2500 к.о. Апатин у јавној својини општине Апатин уписане у лист непокретности бр. 844 к.о. Апатин, у површини од око 7000 м2, а које се налази у небрањеном делу између реке Дунав, насипа и у близини комплекса ЈП „Војводина шуме“.

Почетна цена:

  • почетна цена месечног закупа која је предмет надметања јe 4,50 динара по м2 по процени тржишне вредности закупа некретнине на месечном нивоу парцеле у Апатину – процену извршио Судски вештак за област грађевинства Горан Ђ. Михић број 3-7/2020-III од дана 30.06.2020. године.

II УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУП

Предметно земљиште ће се дати у закуп понуђачу који понуди највећи новчани износ,  а који ће представљати  месечну закупнину.

Усклађивање висине месечне закупнине вршиће се једанпут годишње у складу са растом цена на мало, премa подацима Републичког завода за статистику.

Предметно земљиште се издаје за постављање привременог објеката за депоновање песка, у виђеном стању, на одређено време, на период до 5 (пет) месеци од дана почетка коришћења.

Будући закупац је дужан да  редовно измирује трошкове коришћења земљишта,  омогући закуподавцу да врши контролу коришћења земљишта

III УСЛОВИ  ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа на огласу имају сва физичка и правна лица која уплате депозит у висини од 100.000,00 динара и која испуњавају услове из огласа и лица која су у спору са општином Апатин.

 Висина и начин полагања депозита:

– Учесник у јавном надметању је у обавези да депонује на рачун Буџета општине Апатин –Депозит, износ од 100.000,00 динара (рачун закуподавца бр. 840-773804-23, позив на бр. 97 (модел) 71-203 са назнаком, “за јавно надметање за привремене депоновање песка на парцели број 2500 к.о. Апатин“).

Овај износ ће општина Апатин наплатити у корист буџета општине Апатин уколико:

а) најповољнији учесник у јавном надметању одбије да потпише уговор са општином Апатин у року од 15 (петнаест) дана од дана доставе одлуке о додели предметног земљишта – парцеле,

б) најповољнији учесник у јавном надметању приликом закључења уговора не достави доказ да је уплатио износ месечне закупнине као гаранцију да ће редовно плаћати закупнину, и

в) најповољнији учесник у јавном надметању приликом закључења  уговора не приложи доказ да је уплатио две месечне закупнине (две месечне закупнине као гаранцију да ће редовно плаћати закупнину).

Учесницима који нису успели на јавном надметању извршиће се повраћај депозита у року од 3 (три) дана од дана спроведеног поступка јавног надметања. Учесници су у обавези да у поднетој пријави за јавно надметање наведу број свог рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

Достављање пријава за учешће:

– Пријаву са прилозима учесник је дужан да достави у року 8 (осам) дана од дана објављивања огласа, с тим да се пријава осмог дана рока (05.08.2020.) доставља најкасније до 14.00 h и то на адресу: Општинска управа општине Апатин, ул. Српских владара бр. 29, Апатин са назнаком: “НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ЗАКУП ЗЕМЉИШТА ЗА ДЕПОНОВАЊЕ ПЕСКА“.

На коверти треба да стоје основни подаци о подносиоцу.

Пријава која се доставља мора да садржи:

-за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, фотокопија личне карте, адреса, контакт телефон и потпис физичког лица;

  -за правна лица: назив и седиште, контакт телефон овлашћеног лица, име и презиме овлашћеног лица,  фотокопијa решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, фотокопију решења о додељеном ПИБ-у, печат и потпис овлашћеног лица за заступање;

  – пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;

–  понуђени износ за стицање права на закуп (који не може бити нижи од почетног износа одређеног огласом);

 – доказ о уплати депозита у висини од 100.000,00 динара;

– доказ о измирењу закупнине и свих припадајућих трошкова за оне подносиоце пријаве који су у ранијем периоду били закупци пословне просторије у јавној својини општине Апатин.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне (неуредне) пријаве, не могу учествовати у поступку јавног надметања, односно исте се одбацују.

Увид у документацију:

Лица која су заинтересована за учествовање у поступку јавног надметања за наведено земљиште у погледу којег је расписан оглас, могу добити на увид расположиву документацију (добити информације) у просторијама Општинске управе општине Апатин, Одељења за стамбено-комуналну делатности, заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и имовинско-правне послове или на тел. 025/772-122 лок. 527 (контакт особа: Дрча Веселин) у периоду од дана објављивања огласа па до истека рока за подношење пријава у времену од 10.00 до 14.00 часова

Јавно надметање за привремено коришћење земљишта на парцели 2500 к.о. Апатин  спровешће се дана 06.08.2020. године, са почетком у 11.00 часова у згради СО Апатин, ул. Српских владара бр. 29 у Апатину, први спрат- “Плава сала“.

Представници правних лица дужни су да приложе пуномоћ за заступање, а физичко лице свој идентитет доказује личном картом.

Комисија за спровођење поступка, прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности општине Апатин ће писменим путем обавестити учеснике у поступку јавног надметања о резултатима поступка и избору најповољнијег понуђача  најкасније у року од  7 (седам) дана од дана одржаног јавног надметања.

Приликом закључења уговора о закупу најповољнији понуђач је у обавези да достави доказ да је уплатио износ месечне закупнине који је понудио приликом јавног надметања и доказ да је уплатио износ од две месечне закупнине (као гаранцију да ће редовно плаћати закупнину).

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.