ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ ЗЕМЉИШТА

APATIN SOMBOR SRBIJA VESTI

На основу члана 99. став 1. и 2. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник РС бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука  УС, 98/2013-Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020 и 52/2021), члана 19. Уредбе о  условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у  јавној својини односно прибављања и уступања и искоришћавања других имовинских права, као и  поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“ бр. 16/2018),  члана 17. став 1. и 2. Одлуке о грађевинском земљишту (Службени лист општине Апатин” бр.  6/2017), закључка Скупштине општине Апатин бр. 011-28/2021-I од 24.06.2021. године („Сл. лист  опптине Апатин“ бр. 9/2021) и Решења Општинског већа општине Апатин бр. 464-60/2021 од 14.07.2021. године и бр. 464-62/2021 од 28.07.2021. године, Општинско веће општине Апатин  објављује 

О Г Л А С 

РАДИ ОТУЂЕЊA ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ  АПАТИН ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 

Продавац: Општина Апатин, ул. Српских владара бр. 29, Апатин 

 I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА 

 Предмет јавног огласа је отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине, путем  јавног оглашавања и јавног надметања – лицитацијом и то: 

– за кат. парц. бр. 1592 к.о. Апатин, ул. Матије Гупца бр.27, грађевинско земљиште,  површине 159 м2, уписано у лист непокретности бр.5032 к.о.Апатин, јавна својина општине  Апатин у 1/1 дела, која се налази у грађевинском подручју у урбанистичком блоку бр. 34 намењеном за породично становање максималног индекса заузетости од 50% и изграђености  1,6. Почетни износ тржишне цене за отуђење ове парцеле а који је предмет надметања је  127.200,00 динара; 

– за кат. парц. бр. 3449 к.о. Апатин, ул. Јуке Колака, грађевинско земљиште, њива III класе,  површине 1183 м2, уписано у лист непокретности бр.844 к.о. Апатин, јавна својина општине  Апатин у 1/1 дела, која се налази у грађевинском подручју у урбанистичком блоку бр. 47 намењеном за породично становање максималног индекса заузетости од 40 % и изграђености  1,0. Почетни износ тржишне цене за отуђење ове парцеле а који је предмет надметања је  709.800,00 динара;

– за кат. парц. бр. 2890 к.о. Апатин, ул. Николе Тесле, грађевинско земљиште, њива I класе,  површине 428 м2, уписано у лист непокретности бр. 844 к.о. Апатин, јавна својина општине  Апатин у 1/1 дела, која се налази у грађевинском подручју у урбанистичком блоку бр. 112 намењеном за мешовито становање са могућношћу градње објекта за породично становање  максималног индекса заузетости од 50% и изграђености 1,6 . Почетни износ тржишне цене за  отуђење ове парцеле а који је предмет надметања је 770.400,00 динара; 

– за кат. парц. бр. 1737/1 к.о. Апатин, ул. Јуке Колака, грађевинско земљиште, површине 141  м2, уписано у лист непокретности бр.844 к.о. Апатин, јавна својина општине Апатин у 1/1  дела, која се налази у грађевинском подручју у урбанистичком блоку бр. 44 намењеном за  породично становање максималног индекса заузетости од 40 % и изграђености 1,0. Почетни  износ тржишне цене за отуђење ове парцеле а који је предмет надметања је 169.200,00  динара; 

– за кат. парц. бр. 2718/2 к.о. Апатин, ул. Бранка Радичевића, грађевинско земљиште,  површине 185 м2, уписано у лист непокретности бр. 844 к.о. Апатин, јавна својина општине  Апатин у 1/1 дела, која се налази у грађевинском подручју у урбанистичком блоку бр. 68 намењеном за породично становање максималног индекса заузетости од 50% и изграђености  1,6. Почетни износ тржишне цене за отуђење ове парцеле а који је предмет надметања је  222.000,00 динара; 

– за кат. парц. бр. 710 к.о. Апатин, ул. Железничка, грађевинско земљиште, њива I класе,  површине 63 м2, уписано у лист непокретности бр.844 к.о. Апатин, јавна својина општине  Апатин у 1/1 дела, која се налази у грађевинском подручју у урбанистичком блоку бр. 11 намењеном за породично становање максималног индекса заузетости од 50% и изграђености  1,6. Почетни износ тржишне цене за отуђење ове парцеле а који је предмет надметања је 151.200,00 динара; 

– за кат. парц. бр. 305 к.о. Апатин, ул. Владе Ћетковића, грађевинско земљиште, воћњак I  класе, површине 565 м2, уписано у лист непокретности бр.844 к.о. Апатин, јавна својина  општине Апатин у 1/1 дела, , која се налази у грађевинском подручју у урбанистичком блоку  бр. 28 намењеном за породично становање максималног индекса заузетости од 50% и  изграђености 1,6. Почетни износ тржишне цене за отуђење ове парцеле а који је предмет  надметања је 339.000,00 динара; 

– за кат. парц. бр. 2272/2 к.о. Апатин, ул. Милоша Обилића, грађевинско земљиште, њива III класе, површине 6 м2, уписано у лист непокретности бр.844 к.о. Апатин, јавна својина  општине Апатин у 1/1 дела, која се налази у грађевинском подручју у урбанистичком блоку  бр. 112 намењеном за изградњу пословног објекта максималног индекса заузетости од 50% и  изграђености 1,6. Почетни износ тржишне цене за отуђење ове парцеле а који је предмет  надметања је 27.000,00 динара. 

 Наведене парцеле се налазе у Програму располагања грађевинског земљишта у јавној  својини на територији општине Апатин који је Скупштина општине Апатин усвојила закључком бр. 011-28/2021-I од 24. јуна 2021 године („Сл. лист општине Апатин“ бр. 9/2021) и исте се отуђују  појединачно. 

 Критеријум за избор најповољнијег понуђача је: ”Највиша понуђена цена за парцелу“.  Рок за плаћање највише понуђене цене од стране најповољнијег понуђача је 15 дана од дана  добијања решења Скупштине општине о отуђењу предметног земљишта. 

 Рок за закључење уговора о отуђењу је 30 дана од дана добијања решења Скупштине општине  о отуђењу предметног земљишта. 

 Земљиште се отуђује у виђеном стању и лице које узима земљиште преузима обавезу да о  свом трошку изврши евентуално потребно комунално опремање истог, „чишћење земљишта“ и сл. 

 II УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА 

 Право учешћа на огласу имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из огласа и  уплате депозит у зависности коју парцелу намеравају да купе и то: 

– за кат. парц. бр. 1592 к.о. Апатин, у висини од 63.600,00 динара;

– за кат. парц. бр. 3449 к.о. Апатин, у висини од 354.900,00 динара; 

– за кат. парц. бр. 2890 к.о. Апатин, у висини од 385.200,00 динара; 

– за кат. парц. бр. 1737/1 к.о. Апатин, у висини од 84.600,00 динара; 

– за кат. парц. бр. 2718/2 к.о. Апатин, у висини од 111.000 динара 

– за кат. парц. бр. 710 к.о. Апатин, у висини од 75.600,00 динара; 

– за кат. парц. бр. 305 к.о. Апатин, у висини од 169.500,00 динара; 

– за кат. парц. бр. 2272/2 к.о. Апатин, у висини од 50.000,00 динара; 

III ВИСИНА И НАЧИН ПОЛАГАЊА ДЕПОЗИТА: 

 Учесник у јавном надметању је у обавези да депонује тј. уплати на рачун Буџета општине  Апатин – ДЕПОЗИТ бр. 840-773804-23, позив на бр. 97 (модел) 71-203 са назнаком ”депозит за јавно  надметање“ новчани износ наведен у поглављу II огласа. Ова средства ће општина Апатин  наплатити у корист буџета општине Апатин уколико: 

а) најповољнији учесник у јавном надметању одустане од своје понуде пре доношења решења о  отуђењу или не плати цену отуђења у року од 15 дана од дана достављања решења Скупштине  општине Апатин о отуђењу грађевинског земљишта, 

б) најповољнији учесник у јавном надметању одустане од закључења уговора о отуђењу у року од  30 (тридесет) дана од дана достављања решења о отуђењу. 

 Учесницима који нису успели на јавном надметању ће се извршити повраћај депозита  најкасније у року од 7 (седам) дана од дана спроведеног поступка јавног надметања. Учесници су у  обавези да у поднетој пријави за јавно надметање наведу број свог рачуна на који ће се извршити  повраћај депозита. 

 IV ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ: 

 Пријаву са прилозима учесник је дужан да достави у року 30 (тридесет) дана од дана  објављивања огласа тј. до 11.10.2021. године, с тим да се пријава тридесетог дана рока доставља  најкасније до 14,00 часова и то на адресу: Општинска управа општине Апатин, ул. Српских владара  бр. 29, Апатин са назнаком: ”НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА”. 

 Јавно надметање (лицитација) за наведено грађевинско земљиште спровешће се дана, 12.10.2021. године, са почетком у 12,00 часова у згради СО Апатин, ул. Српских владара бр. 29 у  Апатину, први спрат – ”Плава сала”. 

 Представници правних лица дужни су да приложе пуномоћ за заступање, а физичко лице  свој идентитет доказује личном картом.  

 Оглас ће се поставити на огласној табли Општинске управе општине Апатин, Месних  заједница у општини Апатин, у средствима локалног јавног информисања – на веб сајту „025 инфо“ и „Радио Дунава“, дневном листу „Дневник“.  

 V ПРИЈАВА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА МОРА ДА САДРЖИ: 

 – податке о подносиоцу пријаве: 

 за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, фотокопију личне карте, адресу, контакт телефон и  потпис физичког лица; 

 за предузетнике: назив радње и седиште, име и презиме предузетника, адресу, број личне  карте, ЈМБГ, фотокопију личне карте, адресу пребивалишта, контакт телефон, фотокопију решења  о упису предузетника у регистар код надлежног органа, фотокопију решења о додељеном ПИБ-у,  потпис и печат радње; 

 за правна лица: назив и седиште, контакт телефон овлашћеног лица, име и презиме  овлашћеног лица, фотокопију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа,  фотокопију решења о додељеном ПИБ-у, печат и потпис овлашћеног лица за заступање;   – пуномоћје за овлашћено лице које заступа подносиоца; 

 – податке о грађевинском земљишту (парцели) за коју се подноси пријава;  – изјава подносиоца пријаве да прихвата услове из огласа;

 – доказ о уплати депозита у износу одређеном у поглављу II овог огласа. 

 Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, не могу учествовати у поступку јавног  надметања, односно исте се одбацују.  

 Увид у документацију: 

 Лица која су заинтересована за учествовање у поступку јавног надметања за отуђење  неизграђеног грађевиског земљишта у погледу кога је расписан оглас, могу добити ближе  информације у просторијама Општинске управе општине Апатин, Одељења за стамбено-комуналну делатности, заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и имовинско-правне послове у ул.  Средња бр. 1, приземље, канцеларија бр. 9 или на тел. 025/772-122 лок. 527 од дана објављивања огласа па до истека рока за подношење пријава у времену од 10.00 до 13.00 часова 

 Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања  у закуп непокретности у јавној својини односно прибављања и  уступања искоришћавања других имовинских права општине Апатин 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *