ОДРЖАНА ДЕСЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН

APATIN POLITIKA VESTI

Седницом је председавао Милан Шкрбић, а заседању су поред 25 одборника присуствовали и председница општине Апатин Дубравка Кораћ као и њен заменик Радован Ђукић. На дневном реду од 21 тачке нашли су се предлог Одлуке o завршном рачуну буџета за 2020. годину као и предлог Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2021. годину. Известилац по овим тачкама је био доцент др Славољуб Штрбо, руководилац одељења за привреду и финансије општине Апатин.

-Првим изменама одлуке о буџету општине Апатин за 2021. годину међу планираним приходима најзначајније учешће и даље заузимају приходи по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 460.200.000,00 динара, или 35,73 % укупног буџета. Друго место по висини и проценту учешћа у укупним приходима и примањима односи се на порез на имовину који је планиран на нивоу од 184.000.000,00 динара или 14,29 %. Трансфери од других нивоа власти планирани су у висини од 329.637.303,00 динара или 25,59 %, текући ненаменски трансфери (општи трансфер и трансфер солидарности) планирана су на нивоу 2020. године. Планирана су средства за рефундацију трошкова превоза ученика у висини од око 2.544.247,00 динара, за пројекте у области социјалне заштите 4.260.000,00 динара, 7.940.000,00 динара за припремно предшколски програм, 98.046.820,00 динара за реконструкцију пута Купусина Бачки Моноштор, за пошумљавање 1.033.200,00 динара, за избеглице 4.320.000,00 динара и 999.360,00 динара за пројектно техничку документацију Блока 112. За спровођење поступка комасације у Сонти 14.761.139,00 динара и 4.656.796,00 динара у Купусини, 6.000.000,00 за уређење скулптура, навео је измећу осталог Штрбо. Он је додатно упознао одборнике са планираним приходима и расходима будџета у овој години.

-Значајније учешће у структури планираних прихода остварују приходи од имовине 104.500.000,00 динара, порези на добра и услуге 25.000.000,00 динара и приходи од продаје роба и услуга 28.150.000,00 динара. Одлуком о буџету општине Апатин за 2021. годину планирани су текући приходи у износу од 1.171.438.303,00 динара и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 17.681.250,00 динара. Укупни расходи су планирани у износу од 1.027.543.553,00 динара и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од 259.376.000,00 динара. Одлуком о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2021. годину исказан је буџетски дефицит у износу од 97.800.000,00 динара, рекао је Штрбо.

Одборници су на данашњем заседању усвојили одлуку о регресирању трошкова превоза ученика и студената са територије општине Апатин у висини 100%, 70% и 30% од цене месечне карте.
-Право на регресирање трошкова аутобуског превоза у међуградском или међумесном превозу у висини од 100% од цене месечне карте припада лицима са пребивалиштем, односно боравиштем на територији општине Апатин који похађају специјалне школе за децу са сметњама у развоју као и њиховим пратиоцима, уколико је пратња неопходна. Ученици који похађају основне школе на територији општине Апатин, а имају пребивалиште или боравиште на удаљености већој од четири километра од седишта школе, као и ученици који похађају основну школу на матерњем језику на територији општине Апатин, ван свог насељеног места.

Право на регресирање трошкова превоза имају и ученици Oсновне музичке школе „Стеван Христић“ у Апатину, који имају пребивалиште или боравиште на територији насељених места Пригревица, Сонта, Купусина и Свилојево, деца ратних војних инвалида који похађају неку од средњих школа на територији Западнобачког округа, ученици који похађају средње школе на територији општине Апатин, а имају пребивалиште или боравиште на територији насељених места Пригревица, Сонта, Купусина и Свилојево под условом да нису корисници Дома ученика у Апатину. Месечна накнада се израчунава множењем утврђене вредности потрошеног погонског горива са бројем дана боравка у месецу у школској установи. Према овој одлуци право на регресирање трошкова аутобуског превоза у међуградском или међумесном превозу, у висини од 70% цене месечне карте припада ученицима средњих школа са пребивалиштем, односно боравиштем на територији општине Апатин чије су породице корисници материјалног обезбеђења породице и социјалне помоћи, односно чији месечни приход по члану домаћинства не прелази више од 8.000,00 динара.
Право на регресирање трошкова аутобуског превоза у међуградском или међумесном превозу, у висини од 30% од цене месечне карте припада свим осталим ученицима средњих школа, као и студентима који имају пребивалиште или боравиште на територији општине Апатин под условом да су редовно уписали средњу школу у Сомбору и то смер који не постоји у средњим школама са територије општине Апатин, школују се на терет буџета и први пут уписују наведену годину студија. Захтеви за признавање права на регресиране месечне карте, са потребном документацијом, подносе се Одељењу за општу управу, друштвене делатности и скупштинске послове Општине Апатин – до 10. ове године за ученике, односно до 31. октобра за студенте, стоји у образложењу ове одлуке.

Одборници су на данашњем заседању усвојили годишњи извештај о наплати и трошењу средстава самодоприноса за период јануар – децембар 2020. године и програм располагања грађевинским земљиштем у јавној својини на територији општине Апатин за 2021. годину. Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Апатин, Центра за социјални рад за 2020. годину, финансијски извештај и програм рада Центра за социјални рад са финансијским планом за 2021. годину.

На седници је усвојен извештај о пословању Јавног комуналног предузећа „Наш дом“ Апатин за 2020. годину са извештајем независног ревизора, као и прве измене Годишњег програма пословања са ценовником услуга за 2021. годину.

Скупштина је на данашњем заседању усвојила извештај о раду и пословању Meсне заједнице Сонта са финансијским извештајем за 2020. годину и Финансијски план за 2021. годину. Усвојена су решења о именовању чланова Комисије за спровођење комасације у Катастарској општини Сонта, предлог решења и именовању чланова Савета за буџет и финансије, као и комисије за спровођења конкурса за избор директора јавних предузећа у општини Апатин.

Усвојен је предлог Одлуке о стипендирању и помоћи у школовању ученика средњих школа на територији општине Апатин, као и одлуке о накнади трошкова смештаја и исхране ученика средњих школа у апатинском Дому ученика. Овом последњом одлуком утврђени су критеријуми и начин остваривања права на накнаду трошкова смештаја у Дому ученика у Апатину. Општина Апатин финансира укупно 20 места у Дому ученика у висини 100% укупне цене током трајања целе школске године. Право на накнаду трошкова смештаја и исхране у Дому ученика имају ученици који похађају средње школе на територији општине Апатин, а имају пребивалиште или боравиште ван Апатина. Ученици се рангирају према оствареном општем успеху у току школовања, а на основу достављене документације. Предност у рангирању имаће ученици без једног или оба родитеља и они који по основу социјално-економског статуса имају мања примања по члану домаћинства.

Одборници су усвојили предлог Одлуке о одређивању економске цене услуге целодневног и полудневног боравка деце у Предшколској установи „Пчелица“ Апатин према којој целодневни боравак у јаслицама износи 19.400,00 динара, целодневни боравак 16.546,00 динара, припремни предшколски програм 11.856,00 динара, полудневни боравак 6.618,00 динара, полудневни боравак и припремни предшколски програм 4.742,00 динара по детету. Према овој одлуци родитељ, односно други законски заступник детета учествује у обезбеђивању средстава за остваривање делатности Предшколске установе „Пчелица“ Апатин у висини 20% од економске цене по детету. Од обавезе плаћања у целодневном и полудневном боравку изузимају се деца без родитељског старања, деца са сметњама у развоју и деца са инвалидитетом, деца корисника новчане социјалне помоћи и деца трећег, четвртог и сваког наредног реда рођења.

Председник Скупштине општине Апатин Милан Шкрбић на крају седнице обавестио је одборнике да је ово последње заседање скупштине у великој сали Дома културе, те да ће следеће заседање локалног парламента бити одржано у великој сали СО Апатин.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *