ODRŽANA 39. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

Nakon usvajanje Zapisnika sa 38. sednice Opštinskog veća opštine Apatin, utvrđen je Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Apatin za 2018. godinu, kao i o završnom računu budžeta opštine Apatin za 2017. godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora.

U nastavku sednice, usvojen je Predloga Izmene Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštava opštine Apatin za 2018. godinu, nakon čega je razmatran i usvojen Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Apatin za 2018. godinu, a posle čega je utvrđen predlog Odluke o parcelama koje u postupku komasacije u k.o. Kupusina ostaju u faktičkom stanju.

Sedmom tačkom, utvrđen je predloga Odluke o izmeni Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća opštine Apatin gde se dodaje da su Javnom preduzeću povereni poslovi za upravljanje lokalnim putevima na teritoriji opštine Apatin. Narednom tačkom, utvrđen je predlog Odluke o izmeni Odluke o određivanju lokalnih puteva i način upravljanja, izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i korišćenja nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi na teritoriji opštine Apatin, dok je devetom tačkom utvrđen predlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Naš dom“ Apatin.

U nastavku sednice, utvrđen je predloga Rešenja o imenovanju direktora javnog preduzeća za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin, nakon čega je utvrđen predlog Odluke o obrazovanju ogranka Marina „Apatin“.

Dvanaestom tačkom, utvrđen je predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima.

U narednih pet tačaka, utvrđeni su predlozi Rešenja o otuđenju iz javne svojine opštine Apatin građevinskog zemljišta radi ozakonjenja objekta i prenosi u svojinu licima koja su podnela zahteve za iste, dok su u nastavku sednice usvojeni Predlozi Rešenja o odobravanju pokretanja postupka izdavanja u zakupa građevinske parcele br. 3119/195 k.o. Kupusina, lokacije za postavljanje privremenog objekta – letnje bašte na delu javne površine Trga Nikole Tesle u Apatinu, Predlog Rešenja o odobravanju pokretanja postupka razmene 1/2 suvalsničkog udela zemljišta u javnoj svojini opštine Apatin, Predlog Rešenja o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta putem javnog oglašavanja i javnog nadmetanja (licitacija) za katastarske parcele u k.o. Prigrevica.

Dvadesetprvom tačkom, usvojen je Predlog Rešenja o odobravanju pokretanja postupka otkupa-pribavljanja u javnu svojinu opštine Apatin nekretnine koja je upisana u list nepokretnosti br. 7372 k.o.Apatin („kuća Turski“) sa ciljem da se od iste napravi muzej grada.

U naredne dve tačke razmatrane su i usvojene izmene u Statutima Predškolske ustanove „Pčelica“ Apatin i Mesne zajednice Romsko naselje, posle čega su usvojene izmene u Pravilnicima o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji radnih mesta Narodne biblioteke „Miodrag Borisavljević“ Apatin i Opštinskog kulturnog centra Apatin

Dvadesetsedmom tačkom, razmatrane su i usvojene informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslova javnih preduzeća, čiji je osnivač opština Apatin za prethodni kvartal.

U nastavku sednice usvojen je zbirni godišnji izveštaj o naplati i trošenju sredstava samodoprinosa za period januar – decembar 2017. godine, nako čega su razmatrani i usvojeni Izveštaji o godišnjem programu poslovanja JKP „NAŠ DOM“ Apatin i Javnog preduzeća za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin za 2017. godinu, sa izveštajem ovlašćenog revizora.

Usvajanjem Predloga Odluke o davanju saglasnosti na otpis potraživanja konsolidovanog računa trezora opštine Apatin završena je tridesetprva tačka dnevnog reda, posle čega su razmatrani i usvojeni izveštaji MZ Apatin, Prigrevice, Sonte, Kupusine i Svilojeva.

Poslednjom tačkom, usvojen je Izveštaja Štaba zimske službe o izvršenom zimskom održavanju puteva u periodu od 15.11.2017. godine do 23.03.2018. godine.

izvor: Info služba Opštine Apatin