ODRŽANA 27.SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

VESTI

Na početku, usvojen je zapisnika sa 26.redovne, kao i 6. i 7. vanredne sednice Opštinskog veća opštine Apatin.

U drugoj tački na predlog nadležnog ministarstva utvrđen je predlog odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u opštini Apatin za 2017. godinu. Predlog je da se smanji broj zaposlenih za 15 radnika i to 11 u opštinskoj upravi, 3 u JKP „Naš dom“ i jedan u „Marini“. Već u sledećoj tački razmatran je kadrovski plan opštinske uprave i pravobranilaštva opštine Apatin za 2017. godinu koji je potrebno uskladiti sa budžetom, a narednom tačkom utvrđen je predlog odluke o drugim izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Apatin za 2017. godinu.

Usvajanjem pete tačke utvrđen je predlog rešenja oprenosu zemljišta bez naknade, sa opštine Apatin na Republiku Srbiju-lučko područje. Po zakonu o lučkom području, parcele moraju biti u vlasništvu države kako bi se objavio međunarodni tender za budućeg operatera.

Usvajanjem predloga odluke o odobravanju postupka davanja u zakup poslovnih prostorija – apoteke u Apatinu, Sonti, Prigrevici, Svilojevu i Kupusini, Opštinsko Veće je dalo saglasnost da se za ove objekte potpiše ugovor o zakupu sa najboljim ponuđačima.

Sedmom tačkom usvojen je predlog zaključka o prihvatanju pismo namera Milana Popović u vezi njegove namere o ulaganju i investiciji izgradnje novih ribnjaka. Želja investitora je proširenje kapaciteta na lokacije na kojima se trenutno nalaze pašnjaci. Opštinsko Veće je dalo načelnu saglasnost, a dalje odluke u procesu će donositi nadležne ustanove.

Kako bi se komunalno opremilo 19 parcela, usvojena je osma tačka i predlog zaključka o izdavanju građevinske dozvole bez obzira na nepostojeću komunalnu infrastrukturu licima koja su zaključila ugovor o kupovini građevinskih parcela u urbanističkom bloku 83. u Apatinu.

Sledećom tačkom utvrđen je predlog odluke o izmenama odluke o sprovođenju komasacije u katastarskoj opštini Sonta. Izmene se odnose na nekoliko tehničkih grešaka u samom tekstu, a potrebno ih je izmeniti kako bi dokumentacija bila ispravna.

Desetom tačkom je utvrđen predlog odluke o Izmeni i dopuni odluke o pravobranilaštvu opštine Apatin kako bi se posao pravobranioca mogao obavljati i u odsustvu opštinskog pravobranioca. Od tri predloga rešenja, usvojeno je da se imenuje tročlana komisija koja će obavljati poslove pravobranilaštva u odsustvu javnog pravobranioca. Narednom tačkom je usvojeno da predsednik komisije bude Nika Petrović, a preostala dva člana Dragan Rastović i Nedeljko Vučenović.
Dvanaesta tačka je bila predlog odluke o visini naknade štete oštećenim licimanastale usled napada napuštenih životinja, radi mirnogrešavanja spora. Podneto je od prethodne sednice 17 zahteva i 2 prigovora. 11 oštećenih je prihvatilo vansudsko rešavanje nastalog problema, dok će njih 8 ući u sudski spor.

Trinaestom tačkom razmatrane su izmena Godišnjeg programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Naš dom“ Apatin za 2017 godinu, kao i prvih izmena Posebnog programa za korišćenje sredstava iz subvencija za 2017. godinu, a u sledećoj tački razmatrano je isto i za javno preduzeće za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin.

U pretposlednjoj tački razmatran je izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Pčelica“ Apatin za radnu 2016/2017 godinu, kao i na plan rada za školsku 2017/2018 godinu. Izveštaji sva tri javna preduzeća su jednoglasno usvojeni od strane članova opštinskog Veća.

U poslednjoj tački usvojen je predlog rešenja o odobravanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve kako bi se nadoknadili troškovi prevoza koje su imale devojčice KUD-a „Mažoret“ iz Sonte do Slovenije, odakle su se vratile sa zlatnom medaljom na tamo održanom evropskom prvenstvu.

izvor: Info služba SO Apatin

sednica opstinskog veca, 27 sednica veca (1) sednica opstinskog veca, 27 sednica veca (2)