ODRŽANA 17. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

Prva tačka dnevnog reda je bila usvajanje zapisnika sa 16. sednice Opštinskog veća opštine Apatin, zapisnik je jednoglasno usvojen.

Druga tačka dnevnog reda je bila Predlog odluke o evidentiranju imovine u glavnoj knjizi trezora i pomoćnim knjigama opštine Apatin. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je bio Slavoljub Štrbo koji je rekao da objekti nisu evidentirani te da je cilj da se u narednom periodu u saradnji sa odeljenjem za stambenu i komunalnu delatnost evidentira u opštinskim knjigama. Nakon evidentiranja svih nekretnina formiraće se komisija koja bi trebala da utvrdi stvarnu vrednost imovine opštine Apatin.

Treća tačka dnevnog reda je bila Razmatranje Informacije Nalaz Državne revizorske Institucije o reviziji konsolidovanih finansijskjih izveštaja i pravilnosti poslovanja opštine Apatin za 2015. godinu, izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je bio Slavoljub Štrbo, a odlučeno je da zbog sličnosti sa narednom tačkom dnevnog reda objašnjenje bude objedinjeno za obe tačke. Po nalogu državne revizije koja je utvrdila određene nepravilnosti i preporuke sačinjen je izveštaj koji će se dostaviti narednih dana, a koji se sastoji od preduzetih mera za konkretna pitanja. On je napomenuo da se kontrola posebno odnosila na MZ Apatin i na ustanovu „ Pčelica“ koja je je već i sačinila odazivni izveštaj. Napomenuto je da je opština Apatin jedna od retkih koja je uspela u predviđenom roku da završi celokupan izveštaj.

Četvrta tačka dnevnog reda je bila Izveštaj o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti-Odazivni iveštaj na Nalaz Državne Revizorske Institucije o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja opštine Apatin za 2015. godinu. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je bio Slavoljub Štrbo.

Peta tačka dnevnog reda je bila Predlog Rešenja o izdvajanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve za opremanje objekta Predškolske ustanove „Pčelica“ Apatin-objekat u Svilojevu. Izvestilac po ovoj tački je bio Slavoljub Štrbo koji je objasnio da je reč o 119.000,00 dinara koje su potrebne da se nabavi nameštaj za tu prostoriju koja je već okrečena i ovim bi bila spremna za korišćenje.

Šesta tačka dnevnog reda je bila Utvrđivanje Predloga Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija, izvestilac je bio Siniša Jovanović koji je rekao da opština Apatin ima 33 prostorije gde je potrebno da se utvrde uslovi i postupak dodele poslovnih prostora radi izdavanja u zakup na period od 5 godina. Poslovni prstori su podeljeni u zone i od toga zavisi cena kvadrata.
Sedma tačka dnevnog reda je bila Razmatranje Predloga Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Apatin, izvestilac je bio načelnik opštinske uprave Nedeljko Vučenović. Nastupanjem zakonskih promena u smislu da je od 1.marta overa svih prepisa, potpisa i drugih pismena u nadležnosti Javnog beležnika, određeno je da se utvrdi novo radno mesto u opštinskoj upravi, a zaposleni na tom radnom mestu će biti zadužen za odsek Skupštinskih poslova, kao i deo poslova iz Kabineta predsednika. Takođe se zakonske promene odnose i na uslove za šefa kabineta gde je propisano da je potrebno iskustvo od 3 godine, kao i da deo poslova šefa kabineta prelazi na novo radno mesto koje se zove administrativni sekretar za poslove u Skupštini opštine Apatin.

Osma tačka dnevnog reda je Predlog Rešenja u predmetu Žalbe Banić Julijane iz Apatina na Odluku o dodeli pomoći za rešavanje stambenih potreba na teritoriji Opštine Apatin, izvestilac je bila Margareta Kovačević. Opštinsko veće postupajući u drugom stepenu donelo je rešenje kojom je žalbu odbio kao neosnovanu.

izvor: Info služba SO Apatin