KONKURS ZA DODELU ĐAČKIH STIPENDIJA ZA 2017/18 GODINU

APATIN DRUŠTVO VESTI

Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa grupom donatora iz SAD, raspisuje konkurs za dodelu stipendije učenicima osnovnih škola, koji 2017. godine upisuju srednju školu na teritoriji Republike Srbije, a po unapred utvrđenim uslovima.

I USLOVI ZA DODELU

Pravo na stipendiju imaju učenici koji u septembru 2017. godine upisuju I, II ili III razred srednje škole, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, a koji postižu odličan uspeh u učenju i vladanju i čiji je barem jedan roditelj/staratelj imao izbeglički status u Republici Srbiji, a izbegao je iz Republike Hrvatske i to iz sledećih opština: Benkovac, Vojnić, Vrginmost, Glina, Gračac, Dvor, Donji Lapac, Drniš, Knin, Korenica, Kostajnica, Krnjak, Obrovac, Petrinja, Plaški, Slunj, Zadar, Caprag, Grubišno Polje, Daruvar, Okučani, Pakrac, Slatina, Beli Manastir, Vukovar, Dalj, Mirkovci, Tenja.

Na konkurs za dodelu učeničkih stipendija mogu se prijaviti učenici prvog, drugog ili trećeg razreda srednje škole koji u školovanju postižu odličan opšti uspeh (od 4,50 do 5), a čiji jedan ili oba roditelja/staratelja imaju potvrdu da su izbegli iz gore navedenih opština. Posebnu prednost pri dodeli stipendije imaće kandidati iz osetljivih društvenih grupa (materijalno ugrožene porodice, jednoroditeljske porodice, lica sa invaliditetom, lica sa hroničnim bolestima i dr).

Broj stipendija utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima donatora, a za odgovarajuću školsku godinu.

II POTREBNA DOKUMENTA

Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi obaveznu dokumentaciju:

– Prijavni obrazac (preuzeti sa sajta Fondacije),
– Uverenje o postignutom uspehu učenika u prethodnom školovanju (Kopija knjižice za poslednje tri godine školovanja),
– Uverenje o postignutim uspesima na takmičenjima (Kopija diploma i sl.),
– Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika (Potvrda od poslodavca o visini neto primanja za poslednja 3 meseca, penzioni list ili potvrda nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene roditelje/staratelje),
– Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte oba roditelja ili staratelja,
– Potvrda o izbeličkom statusu oba ili jednog roditelja/staratelja (Kopija izbegličke legitimacije ili potvrda od Komesarijata za izbegla i raseljena lica),
– Potvrda o voloniranju, ukoliko je učenik volonirao u nekoj instituciji ili organizaciji.

Dodatna dokumentacija:

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa, osim napred navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, kao što su dokumentacija kojom se dokazuje invaliditet deteta/roditelja (medicinska dokumentacija), jednoroditeljski status porodice (urmlica roditelja, kopije sudske presude o samostalnom vršenju roditeljskog prava, odnosno umrlica ili drugi dokument koji dokazuje da jedan roditelj sam brine o detetu i dr). Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

III ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA I ODABIR STIPENDISTA

Konkurs će biti otvoren od 12.6.2017. do 18.8.2017. godine. Prijave se podnose na adresu Fondacije Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53 a, 11 000 Beograd sa naznakom Za učeničke stipendije. Odluka o odabranim učenicima, biće doneta do kraja avgusta, a uplata stipendije kreće od septembra 2017. godine. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 011/33 41 755.

Neblagovremena i nepotpuna konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

IV KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za dodelu učeničke stipendije utvrđuje se na osnovu:

1) uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju, i to:
opšteg uspeha u poslednja tri razreda školovanja,
nagrada na takmičenjima i sportskih rezultata
2) socijalno-ekonomskog statusa porodice.

Socijalno-ekonomski status porodice utvrđuje se na osnovu proseka ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice učenika, za period januar – mart tekuće godine, te dokumentacija kojom se dokazuje invaliditet deteta/roditelja/staratelja, jednoroditeljski status porodice i dr.

Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju iskazuje se brojem bodova, i to:

1) opšti uspeh za poslednje tri godine školovanja- iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha (od 4,50 do 5 bodova za svaku školsku godinu, maksimalno 15);
2) nagrade na takmičenjima i sportski rezultati (5 bodova nacionalna i 3 boda opštinska takmičenja)
3) Volonterski i društveno koristan rad (1 bod)

Socijalno-ekonomski status porodice iskazuje se brojem bodova za prosek ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice učenika za period januar – mart tekuće godine, i to:

• Bez prihoda (5 bodova)
• Ispod prosečnih mesečnih primanja za Republiku Srbiju (3 boda)
• Ostali socio-ekonomski uslovi (1-3 boda)

Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za dodelu učeničke stipendije. Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

V POSTUPAK

Prijava sa potrebnom konkursnom dokumentacijom podnosi se Fondaciji Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53a, 11000 Beograd do naznačenog datuma. Komisija razmatra prijave i utvrđuje konačnu rang-listu kandidata, koja se objavljuje na sajtu Fondacije. Na osnovu odluke o dodeli stipendije, roditelj/staratelj učenika zaključuje ugovor o stipendiji sa Fondacijom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije. Stipendija se isplaćuje na mesečnom nivou i dodeljuje se bez obaveze vraćanja. Učenik koji bude izabran za stipendiranje, biće u obavezi da najmanje 4 sata mesečno volontira o čemu će Fondaciju redovno pismeno obaveštavati. Korisniku učeničke stipendije obustavlja se isplata odobrene stipendije u slučaju netačno prikazanih podataka, napuštanja redovnog školovanja ili prestanka uplate od strane donatora.

VI ISPLATA STIPENDIJE

Učeniku se odobrava isplata stipendije na period od 10 meseci, u toku školske godine, u jednakim mesečnim ratama.