ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ И ОДРЖАВАЊУ СПОМЕНИКА

APATIN EKONOMIJA VESTI

На основу члана 146. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21 ), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) , члана 40 тачка 6. и члана 156. став 2. Статута општине Апатин ( „Сл. лист општине Апатин“ бр. 1/2019 и 21/20-испр.), Скупштина општине Апатин на седници доноси

О Д Л У К У О ПОСТАВЉАЊУ И ОДРЖАВАЊУ СПОМЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком уређује се изградња, односно постављање и одржавање споменика, спомен обележја и скулптуралних дела на јавним површинама на територији општине Апатин.

Члан 2.

Споменик у смислу ове одлуке је дело ликовне или примењене уметности (фигура, попрсје, биста, рељеф, спомен-плоча, објекат меморијалне архитектуре или друго спомен обележје које обележава догађај или личност значајну за општину Апатин, националну историју и културу или светску политичку и културну историју.
Скулптурално дело и дело визуелне уметности у смислу ове одлуке је дело које се због своје уметничке вредности поставља на површинама јавне намене.

Члан 3.

Површина јавне намене у смислу ове одлуке је : улица, трг, парк, јавна зелена површина , део дворишта у склопу јавног објекта, уређена речна или каналска обала, мост, пасаж, објекат јавне намене и земљиште око њега , пасажи и фасада зграде која се налази на регулационој линији улице, односно јавне површине (у даљем тексту: површине јавне намене).

Члан 4.

Споменик, скулптурално дело или дело визуелне уметности (у даљем тексту: споменик) се гради, односно поставља на основу одлуке Општинског већа општине Апатин, а у складу са одредбама ове Одлуке. Забрањена је изградња споменика и спомен обележја изван површина јавне намене.

Члан 5.

Постављање споменика у смислу ове одлуке подразумева све административне, техничке и организационе радње за постављање споменика као и израду и одабир идејног решења споменика и уређења околног простора-локације на који се поставља, у складу са одредбама ове Одлуке.

II ПОСТАВЉАЊЕ СПОМЕНИКА

Члан 6.

Иницијативу за постављање споменика може поднети Општински културни центар Апатин, физичко или правно лице, удружења грађана, организације и друга лица. Иницијатива из става 1. овог члана подноси се у писаном облику и иста мора да садржи:

 1. историјске, уметничке и друге разлоге за постављање споменика,
 2. локацију места постављања,
 3. изглед и текст,
 4. начин финансирања,
 5. идејно решење споменика и уређења околног простора,
 6. друге податке.

Иницијатива се подноси Комисији за споменике општине Апатин (у даљем тексту: Комисија). Изузетно, уколико подносилац иницијативе не поседује идејно решење из тачке 5. става 2 овог члана, наводи се потреба његове израде и смернице за израду идејног решења –„пројектни задатак“, или уколико споменик постоји, прилажу се његове фотографије и опис. У случају када се иницијативом из става 1. овог члана за локацију споменика предложи пасаж или фасада објекта који се налази на регулационој линији улице, односно делу дворишта тј. комплекса у склопу јавног објекта, обавезно се прибавља, односно прилаже и писмена сагласност власника објекта, односно земљишта.

Члан 7.

Комисија се образује на период од четири године решењем Општинског већа општине. Комисија се састоји од седам чланова тј. има председника, заменика председника и још пет чланова.
У састав Комисију се именује по један представник Општинског културног центра Апатин, ЈКП „Наш Дом“ из Апатина, службе за урбанизам Општинске управе општине Апатин, а у зависности од локације постављања споменика-секретар надлежне месне заједнице, те стручњаци из области уметности, културе и историје: академски вајари, академски сликари, историчари уметности, књижевници, историчари, професори из наведених области, архитекте и сл.
Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова.
Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља Одељење за општу управу, друштвене делатности и скупштинске послове Општинске управе општине Апатин у сарадњи саслужбом Општинског културног центра Апатин .

Члан 8.

Комисија на основу поднете иницијативе, сопствене процене о оправданости исте, процене о могућности реализације која обухвата и анализу обезбеђења финаснијских средстава, услова и карактеристика локације и могућности њеног уређења, остваривање безбедности у односу на суседне објекте, саобраћај или подземну комуналну инфраструктуру и сл., утврђује предлог одлуке о постављању споменика, те га упућује Општинском већу општине Апатин на даље одлучивање. Комисија у току свог рада има право да тражи додатна објашњења, податке или документацију од од подносиоца иницијативе. Комисија обавештава подносиоца иницијативе о исходу иницијативе.

Члан 9.

У зависности од поднете иницијативе, може се извршити постављање већ постојећег дела, односно, израђеног споменика, или се може спровести поступак израде и постављања на основу прихватања предложеног идејног решења од стране подносиоца иницијативе , или се врши избор идејног решења на основу конкурса или ангажовањем аутора по позиву.

Члан 10.

У случају потребе израде идејног решења, Комисија Општинском већу општине Апатин даје предлог о начину избора идејног решења, те након добијања сагласности за покретање поступка о начину избора идејног решења од стране Општинског већа општине Апатин спроводи поступак избора идејног решења.

Члан 11.

Уколико се спроводи конкурс за избор идејног решења за споменике, конкурс се објављује у средствима јавног информисања, односно у најмање једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, као и електронском облику на интернет страници општине Апатин.
Ради утврђивања ближих услова конкурса, конкурсне документације и критеријума избора, Комисија може прибавити и мишљење стручних удружења и организација. Текст услова конкурса, на предлог Комисије , доноси Општинско веће општине Апатин.
Комисија врши избор идејног решења за споменик и утврђује оквирни износ средстава потребан за постављање споменика, укључујући и оквирни износ средстава неопходних за извођење радова.
Уколико Комисија не изврши избор идејног решења за постављање споменика, поступак се понавља. Уколико ни у поновљеном поступку не изврши избор идејног решења, Комисија може уз претходну сагласност општинског већа донети одлуку о промени услова конкурса и поновити процедуру избора, или донети одлуку о коришћењу већ постојећег дела ликовне или примењене уметности, односно реплике већ постојећег споменика.

Члан 12.

Комисијa у предлогу одлуке о постављању споменика којег доставља Општинском већу општине Апатин мора уз образложено мишљење о прихватању иницијативе за постављање споменика обавезно да наведе:

 1. податке о историјском догађају или личности поводом кога се подиже споменик,
 2. локацију, односно простор за постављање споменика са идејним решењем уређења тог простора ,
 3. да место и начин постављања не угрожава безбедност саобраћаја, пролазника, суседних објеката, подземне и друге ком. инфратсруктуре,
 4. идејно решење споменика и мишљење да исти поседује одговарајуће уметничке вредности,
 5. начин финансирања, и
 6. друге податке од значаја за доношење и примену одлуке.

Члан 13.

Општински културни центар Апатин након утврђеног нацрта (предлога) одлуке Општинског већа општине Апатин о постављању споменика подноси захтев министарству надлежном за послове културе за добијање претходне сагласности на предметни нацрт (предлог) одлуке Општинског већа општине Апатин. Том приликом прилаже:

 1. Препис листа непокретности и копију плана за земљиште, односно објекат где се поставља споменик из катастра непокретности Републичког геодетског завода;
 2. Информацију о локацији или сличан доказ да је реч о површини јавне намене (извод из планског документа и сл.), на којој ће се изградити, односно поставити споменик односно спомен обележје;
 3. Идејно решење са техничким описом које мора обухватити и ситуациону скицу на којој је приказана позиција планираног споменика, као и тачно наведен текстуални испис и позиција истог на споменику који мора бити у складу са законом којим се уређује службена употреба језика и писма;
 4. Услови надлежног Покрајинског завода за заштиту споменика културе уколико се изградња и постављање споменика планира у оквиру непокретног културног добра и његовој заштићеној околини.

Члан 14.

Општинско веће по претходно прибављеној сагласности Mинистарства надлежног за послове културе, доноси Одлуку о постављању споменика.

Члан 15.

На основу донете Одлуке о постављању споменика закључује се уговор са изабраним аутором којим се ближе дефинишу међусобна права и обавезе. Уговор у име општине потписује председник општине Апатин.

Члан 16.

Подизање, односно постављање споменика на површини јавне намене се одобрава решењем надлежног одељења за комуналне послове Општинске управе општине Апатин. Уз захтев за исходовање решења којег подноси Општински културни центар Апатин, прилаже се:
-одлука Општинског већа општине Апатин којом се одобрава постављање споменика на одређеној локацији,

 • у случају постављања споменика на објекат или у дворишту у склопу јавног објекта, сагласност власника објекта, односно земљишта;
  -сагласност министарства културе на утврђени предлог одлуке Општинског већа општине Апатин о постављању споменика ;
  -сагласност Покрајинског завода за заштиту споменика културе уколико се споменика поставља на локацији под амбијенталном заштитом и у близини непокретног културног добра;
  -ситуациони план са тачном уцртаном локацијом постављања споменика и техничким описом начина постављања тј. причвршћивања споменика на подлогу, као и цртеже истог. У случају потребе за посебним уређењем локације, осветљењем или уградњом посебне опреме, доставља се техничка документација за исто.
  На решење наведено у ставу 1. овог члана Општински културни центар Апатин може у року од 15 дана од дана његовог пријема изјавити жалбу Општинском већу општине Апатин.

Члан 17.

Споменик се може преместити, односно уклонити, ако за то постоје оправдани разлози. Одлуку о премештању, односно уклањању споменика, , сходно примени одредаба ове одлуке којим се регулише поступак постављања споменика, доноси Општинско веће општине Апатин.

Члан 18.

Општински културни центар Апатин води евиденцију о свим постављеним споменицима на територији општине Апатин.

III ФИНАНСИРАЊЕ

Члан 19.

Средства за израду идејног решења и постављање споменика на основу иницијативе покренуте од стране Општинског културног центра Апатин се обезбеђују у буџету општине Апатин.
Средства за израду идејног решења и постављање споменика, могу се обезбедити и из прилога, поклона, донација, или на други примерен начин од стране физичког или правног лица, односно подносиоца иницијативе за подизање споменика, у складу са законом.

Члан 20.

Правна или физичка лица и други субјекти који обезбеде више од 50% потребних средстава за постављање споменика, имају права да им се назив, односно име упише на постамент или поред споменика.

IV ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕНИКА

Члан 21.

Одржавање простора око споменика обухвата редовно одржавање чистоће, негу јавних зелених површина, контролу и одржавање у исправном стању јавног осветљења и расвете споменика, поправку прилазних стаза или путева, ће обављати јавно комунално предузеће основано од стране општине Апатин у складу са оснивачким актом.
Одржавање самих споменика постављених на територији општине Апатин, по потреби спровођење мера конзерваторско-рестаураторске заштите споменика и сл. обавља ће Општински културни центар Апатин.
Средства за одржавање споменика обезбеђују се у буџету општине Апатин.
Изузетно, уколико се за то добије сагласност од стране власника, односно корисника објекта или површине јавне намене на коме се споменик поставља, одржавање самог споменика или простора око њега може вршити сам власник, односно корисник објекта или земљишта.

Члан 22.

Грађани су дужни да чувају споменике и да се према њима односе са дужном пажњом. Споменици се не смеју прљати, оштетити или уништити.

Члан 23.

Правно лице, предузетник или физичко лице које неовлашћено постави, премести, уклони, испрља, оштети или уништи споменик, дужно је да успостави пређашње стање, односно уколико то није могуће, надокнади насталу штету.
Уколико лице из става 1. овог члана не успостави пређашње стање, то ће учинити Општински културни центар Апатин о трошку тог лица.

V НАДЗОР

Члан 24.

Надзор над применом ове Одлуке врши општинска управа.
Послове инспекцијског надзора над подизањем и одржавањем споменика врши организациона јединица општинске управе надлежна за послове комуналне инспекције у складу са својим надлежностима и овлашћењима.

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

Ако неовлашћено подигне, премести, уклони, оштети или уништи споменик, казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога:

 • Правно лице,новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара,
 • Одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара,
 • Предузетник, новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара,
 • физичко лице, новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.

Изузетно, за већ постојеће постављене споменике на површинама јавне намене у општини Апатин Општински културни центар Апатин ће поднети захтев Општинском већу општине Апатин ради доношења одлуке о постављању истих. Уз захтев се доставља претходна сагласност министарства надлежног за послове културе на нацрт (предлог) одлуке Општинског већа општине Апатин и :
1.Позитивно мишљење Комисије за споменике општине Апатин у погледу података о историјском догађају или личности поводом кога се подиже споменик, да исти поседује одговарајуће уметничке вредности те да његово место постављања не угрожава безбедност саобраћаја, пролазника, суседних објеката, подземне и друге ком. инфратсруктуре;

 1. Фотографије са техничким описом споменика, ситуациону скицу са копијом плана на којој је приказана позиција планираног споменика, или спомен обележја, или др. уметничког дела, технички опис начина постављања споменика на подлогу, опис уређења околине, као и тачно наведен текстуални испис и позиција истог на споменику односно спомен обележју који мора бити у складу са законом којим се уређује службена употреба језика и писма;
 2. Услови надлежног Покрајинског завода за заштиту споменика културе уколико се изградња и постављање споменика и спомен обележја планира у оквиру непокретног културног добра и његовој заштићеној околини.

Члан 27.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Апатин”.

Аутономна Покрајина Војводина Општина Апатин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Шкрбић

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ И ОДРЖАВАЊУ СПОМЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН

Програм јавне расправе је следећи:

-Предмет јавне расправе је Нацрт Одлуке о о постављању и одржавању споменика на територији општине Апатин.

 • Јавна расправа ће трајати у периоду од 27. августа до 16. септембра 2021. године.
 • Јавна презентација предлога одлуке биће одржана у „Плавој сали општине Апатин“ , I спрат, улица Српских владара број 29, дана 16. септембра 2021. године са почетком у 10,00 часова .
 • Заинтересована лица могу доставити своје предлоге, сугестије и примедбе у писаном облику на адресу: Општинска управа Апатин, Одељење за стамбено комуналну делатност, заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и имовинско-правне послове, Српских владара број 29, Апатин најкасније до 16. септембра 2021. године као и електронски на е маил адресу : urbanizam@soapatin.org.
 • Нацрт одлуке биће објављен на сајту општине Апатин www.sopatin.org у рубрици Инвестиције/Огласи и локалним средствима информисања.

Одељење за стамбено комуналну делатност, заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и имовинско-правне послове

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *