GASI SE APATINSKA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU

APATIN EKONOMIJA VESTI

Opštinsko veće opštine Apatin donelo je odluku o pokretanju likvidacije nad Javnim preduzećem za upravljanje putevima, planiranje i urbanizam, “JP Direkcija za izgradnju Apatin”.

Posle osamnaest godina, apatinska Direkcija za izgradnju prestala je da postoji. Sva prava i obaveze ovom odlukom prelaze na osnivača, opštinu Apatin ali i osam zaposlenih koji u narednom periodu trebaju biti raspoređeni na nova radna mesta.

Polovina radnika Direkcije, većinom inženjeri saobraćaja, elektrotehnike, arhitekture i hortikulture biće premešteni u “JKP NAš Dom” dok će drugi naći svoje mesto u nekoj od službi opštinske uprave koje će biti regulisano novim pravilnikom o organizaciji. Ranijom odlukom o reorganizaciji iz 2016. godine, Direkcija za izgradnju je smanjila broj zaposlenih sa šesnaest na sadašnjih osam.

-U Direkciji za izgradnju je do 2016. godine bilo šesnaest zaposlenih. Tada je taj broj reorganizacijom smanjen, nakon čega je opština preuzela tih osam radnika viška i rasporedila ih u različita odeljenja, u skupštinsku službu i u kancelariju za ekonomski razvoj. Takvo rešenje će biti primenjeno i u ovom slučaju, kada se uvodi likvidacija ovog preduzeća. Radnici neće ostati bez posla i to je po meni najbitnije. Oni će svoj posao uspešno nastaviti u JKP Naš Dom i opštinskoj upravi, rekao je Milan Pavković dosadašnji direktor Direkcija za izgradnju Apatin”.

Osnivač, opština Apatin pozvala je poverioce da tokom likvidacionog postupka prijave svoja potraživanja, najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka oglasa. Za likvidacionog upravnika imenovan je Nedeljko Vučenović, iz Sombora koji će vršiti radnje na okončanju poslova započetih pre početka likvidacije, preduzimati radnje potrebne za sprovođenje likvidacije kao što su prodaja imovine, isplata poverilaca i naplata potraživanja.

On će obavljati i druge poslove neophodne za sprovođenje likvidacije društva, sastaviti početni likvidacioni bilans kao vanredni finansijski izveštaj i podneti ga Skupštini opštine na usvajanje. Odluka o likvidaciji će se primenjivati od 1. marta 2018. godine.