DO 19.AVGUSTA OTVOREN JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

APATIN DRUŠTVO VESTI VOJVODINA

Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava po Projektu podrške razvoju konkurentnosti MMSP u 2015 godini. Projekat podrške razvoju konkurentnosti u 2015. godini realizuje Nacionalna agencija za regionalni razvoj u okviru Programa podrške daljem razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2015. godini u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama. Osnovni cilj Projekta je jačanje konkurentnosti i inovativnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga. Bespovratna sredstva će se odobravati za:

I grupa aktivnosti:

uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;

novi dizajn proizvoda i ambalaže;

elektronska prezentacija.

II grupa aktivnosti:

poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;

poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;

testiranje novih proizvoda i

izrada i implementacija specijalizovanog softvera.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća, zadruge i preduzetnici, koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove: da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja, prerada ili pružanje usluga (da šifra delatnosti registrovana u Agenciji za privredne registre ukazuje na proizvodnu/uslužnu delatnost ili delatnost prerade);da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije; da su osnovani najkasnije 01. jula 2013. godine; da imaju pozitivne rezultate poslovanja u prethodne dve godine;da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;da u prethodne dve godine i tekućoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva Nacionalne agencije i drugih državnih institucija. Sredstva se dodeljuju u iznosu:I grupa aktivnosti od 50.000,00 do 200.000,00 dinara, osim za elektronsku prezentaciju preduzeća za koju se može odobriti maksimalno 100.000,00 dinara

II grupa aktivnosti od 50.000,00 do 500.000,00 dinara.

Nacionalna agencija će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Projekta iznose  30.000.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama u skladu sa čl. 95. – 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13 i 97/13 i 119/2014), kao državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).Rok za podnošenje prijava je 19. avgust 2015. godine.

Tekst Projekta, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije, na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 011/2060-807; 011/2060-810; 011/2060-829; 011/2060-843; 011/2060-847; 011/2060-855; 011/2060-856; 011/2060-864 i 011/2060-870.

Prijave se podnose lično ili preporučenom poštom najbližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji:

Regionalna razvojna agencija PANONREG d.o.o. Subotica; Trg Cara Jovana Nenada 15, 24000 Subotica; tel: 024/554-107; e-mail:  office@panonreg.rs; www.panonreg.rs;