Najnovije vesti
Početna » VESTI » APATIN » ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊA НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АПАТИН ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
ОГЛАС  РАДИ ОТУЂЕЊA НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АПАТИН ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊA НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АПАТИН ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

На основу члана 99. став 1. и 2. Закона о планирању и изградњи  (”Службени гласник РС, број 72/2009, 81/2009, 64/2010-Одлука УС РС, IУз број 74/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС РС, број IУз-233/2009, 50/2013-Одлука УС РС, број IУз-259/2009, 98/2013-Одлука УС РС, број IУз-68/2013, 132/2014 и 145/2014), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и  давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (”Службени гласник РС” бр. 16/2018), члана 17. став 1. и 2. Одлуке о грађевинском земљишту (Службени лист општине Апатин” бр. 6/2017) и Решења Општинског већа општине Апатин бр.011-27/2018 од 16.04.2018. године, Општинско веће општине Апатин објављује

О  Г Л А С

РАДИ ОТУЂЕЊA НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АПАТИН ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Продавац:  Општина Апатин, ул. Српских владара бр. 29, Апатин

 

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

Предмет јавног огласа је отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине, путем јавног надметања и то:

– кат.прац. бр.949 к.о. Апатин, у ул. Петефи Шандора, површине 592м2, њива I класе у грађевинском подручју, јавна својина општине Апатин у 1/1 дела, уписана у лист непокретности бр. 844 к.о. Апатин;

          Наведена парцела се налази у Програму располагања грађевинског земљишта у јавној својини на територији општине Апатин за 2018. годину, који је Скупштина општине Апатин усвојила закључком бр. 011-16/208-I од 03.04.2018. године.

Министарство финансија – Пореска управа, Филијала Апатин је утврдила почетни износ тржишне цене за отуђење грађевинског земљишта предметне катастарске парцеле бр. 949 к.о. Апатин почетна вредност отуђења је 355.200,00 динара;

 

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је: ”Највиша понуђена цена за парцелу“.

Рок за плаћање највише понуђене цене од стране најповољнијег понуђача је 15 дана од дана добијања решења Скупштине општине о отуђењу предметног земљишта.

Рок за закључење уговора о отуђењу је 30 дана од дана добијања решења Скупштине општине о отуђењу предметног земљишта.

Земљиште се отуђује у виђеном стању и лице које узима земљиште преузима  обавезу да о свом трошку изврши евентуално потребно комунално опремање истог, „чишћење земљишта“ и сл.

 

II УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА  

Право учешћа на огласу имају сва физичка и правна лица која која испуњавају услове из огласа и уплате депозит за кат.прац. бр. 949 к.о. Апатин у висини од 177.600,00 динара;

 

III ВИСИНА И  НАЧИН ПОЛАГАЊА ДЕПОЗИТА:

Учесник у јавном надметању је у обавези да депонује тј. уплати на рачун Буџета општине Апатин – ДЕПОЗИТ бр. 840-77380423, позив на бр. 97 (модел) 71-203 са назнаком ”депозит за јавно надметање“ новчани износ наведен у поглављу II  огласа. Ова средства ће општина Апатин наплатити у корист буџета општине Апатин уколико:

а) најповољнији учесник у јавном надметању одустане од своје понуде пре доношења решења о отуђењу или не плати цену отуђења у року од 15 дана од дана достављања решења Скупштине општине Апатин о отуђењу грађевинског земљишта,

б) најповољнији учесник у јавном надметању одустане од закључења уговора о отуђењу у  року од 30 (тридесет) дана од дана достављања решења о отуђењу.

Учесницима који нису успели на јавном надметању ће се извршити повраћај депозита најкасније у року од 7 (седам) дана од дана спроведеног поступка јавног надметања. Учесници су у обавези да у поднетој пријави за јавно надметање наведу број свог рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

 

IV ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ:

Пријаву са прилозима учесник је дужан да достави у року 30 (тридесет) дана од дана објављивања огласа, с тим да се пријава тридесетог дана рока доставља најкасније до 14.оо сати и то на адресу: Општинска управа општине Апатин, ул. Српских владара бр. 29, Апатин са назнаком: ”НЕ ОТВАРАТИ-ПРИЈАВА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА”.

Јавно надметање (лицитација) за наведено грађевинско земљиште спровешће се дана 5.11.2018. године, са почетком у 12.00 часова у згради СО Апатин, ул. Српских владара бр. 29 у Апатину, први спрат – ”Плава сала”.

Представници правних лица дужни су да приложе пуномоћ за заступање, а физичко лице свој идентитет доказује личном картом.

Оглас ће се поставити на огласној табли Општинске управе општине Апатин, Месних заједница у општини Апатин,  у средствима локалног јавног инфомрисања – на веб сајту „025 инфо“ и „Радио Дунава“.

 

V ПРИЈАВА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА МОРА ДА САДРЖИ:

податке о подносиоцу пријаве:

за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, фотокопију личне карте, адресу, контакт телефон и потпис физичког лица;

за предузетнике: назив радње и седиште, име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, фотокопију личне карте, адресу пребивалишта, контакт телефон,  фотокопију решења о упису предузетника у регистар код надлежног органа, фотокопију решења о додељеном ПИБ-у, потпис и печат радње;

за правна лица: назив и седиште,  контакт телефон овлашћеног лица, име и презиме овлашћеног лица, фотокопију решења о упису правног лица у регистар код  надлежног органа, фотокопију решења о додељеном ПИБ-у, печат и потпис овлашћеног лица за заступање;

  • пуномоћје за овлашћено лице које заступа подносиоца;
  • податке о грађевинском земљишту (парцели) за коју се подноси пријава,
  • изјава подносиоца пријаве да прихвата услове из огласа,
  • доказ о уплати депозита у износу одређеном у поглављу II овог огласа.

 

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, не могу учествовати у поступку јавног надметања, односно исте се одбацују.

 

Увид у документацију:

Лица која су заинтересована за учествовање у поступку јавног надметања за отуђење неизграђеног грађевиског земљишта у погледу кога је расписан оглас, могу добити ближе информације у просторијама Општинске управе општине Апатин, Одељења за стамбено-комуналну делатности, заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и имовинско-правне послове  у Ул. Средња бр. 1, приземље, канцеларија бр. 9 или на тел. 025/772-122 лок. 527 од дана објављивања огласа па до истека рока за подношење пријава у времену од 10.00 до 13.00 часова.

Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Апатин

 

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Апатин

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН

Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Апатин

Број: 40-65/2018-III

Дана: 21.9.2018. године

А П А Т И Н

Autor: Čedomir Milojević

Postavi komentar

Your email address will not be published.

Redakcija radio Dunava zadržava pravo da ukoliko ih proceni kao neumesne obriše komentare koji sadrže bilo kakvu pretnju, uvredu, nepristojan rečnik, govor mržnje, rasne i nacionalne uvrede, uvrede na račun autora teksta ili članova redakcije ili bilo kakav drugi nezakonit sadržaj.
Scroll To Top