ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊA НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АПАТИН ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

APATIN EKONOMIJA VESTI

На основу члана 99. став 1. и 2. Закона о планирању и изградњи  (”Службени гласник РС, број 72/2009, 81/2009, 64/2010-Одлука УС РС, IУз број 74/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС РС, број IУз-233/2009, 50/2013-Одлука УС РС, број IУз-259/2009, 98/2013-Одлука УС РС, број IУз-68/2013, 132/2014 и 145/2014), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и  давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (”Службени гласник РС” бр. 16/2018), члана 17. став 1. и 2. Одлуке о грађевинском земљишту (Службени лист општине Апатин” бр. 6/2017) и Решења Општинског већа општине Апатин бр.011-27/2018 од 16.04.2018. године, Општинско веће општине Апатин објављује

О  Г Л А С

РАДИ ОТУЂЕЊA НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АПАТИН ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Продавац:  Општина Апатин, ул. Српских владара бр. 29, Апатин

 

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

Предмет јавног огласа је отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине, путем јавног надметања и то:

– кат.прац. бр.949 к.о. Апатин, у ул. Петефи Шандора, површине 592м2, њива I класе у грађевинском подручју, јавна својина општине Апатин у 1/1 дела, уписана у лист непокретности бр. 844 к.о. Апатин;

          Наведена парцела се налази у Програму располагања грађевинског земљишта у јавној својини на територији општине Апатин за 2018. годину, који је Скупштина општине Апатин усвојила закључком бр. 011-16/208-I од 03.04.2018. године.

Министарство финансија – Пореска управа, Филијала Апатин је утврдила почетни износ тржишне цене за отуђење грађевинског земљишта предметне катастарске парцеле бр. 949 к.о. Апатин почетна вредност отуђења је 355.200,00 динара;

 

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је: ”Највиша понуђена цена за парцелу“.

Рок за плаћање највише понуђене цене од стране најповољнијег понуђача је 15 дана од дана добијања решења Скупштине општине о отуђењу предметног земљишта.

Рок за закључење уговора о отуђењу је 30 дана од дана добијања решења Скупштине општине о отуђењу предметног земљишта.

Земљиште се отуђује у виђеном стању и лице које узима земљиште преузима  обавезу да о свом трошку изврши евентуално потребно комунално опремање истог, „чишћење земљишта“ и сл.

 

II УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА  

Право учешћа на огласу имају сва физичка и правна лица која која испуњавају услове из огласа и уплате депозит за кат.прац. бр. 949 к.о. Апатин у висини од 177.600,00 динара;

 

III ВИСИНА И  НАЧИН ПОЛАГАЊА ДЕПОЗИТА:

Учесник у јавном надметању је у обавези да депонује тј. уплати на рачун Буџета општине Апатин – ДЕПОЗИТ бр. 840-77380423, позив на бр. 97 (модел) 71-203 са назнаком ”депозит за јавно надметање“ новчани износ наведен у поглављу II  огласа. Ова средства ће општина Апатин наплатити у корист буџета општине Апатин уколико:

а) најповољнији учесник у јавном надметању одустане од своје понуде пре доношења решења о отуђењу или не плати цену отуђења у року од 15 дана од дана достављања решења Скупштине општине Апатин о отуђењу грађевинског земљишта,

б) најповољнији учесник у јавном надметању одустане од закључења уговора о отуђењу у  року од 30 (тридесет) дана од дана достављања решења о отуђењу.

Учесницима који нису успели на јавном надметању ће се извршити повраћај депозита најкасније у року од 7 (седам) дана од дана спроведеног поступка јавног надметања. Учесници су у обавези да у поднетој пријави за јавно надметање наведу број свог рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

 

IV ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ:

Пријаву са прилозима учесник је дужан да достави у року 30 (тридесет) дана од дана објављивања огласа, с тим да се пријава тридесетог дана рока доставља најкасније до 14.оо сати и то на адресу: Општинска управа општине Апатин, ул. Српских владара бр. 29, Апатин са назнаком: ”НЕ ОТВАРАТИ-ПРИЈАВА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА”.

Јавно надметање (лицитација) за наведено грађевинско земљиште спровешће се дана 5.11.2018. године, са почетком у 12.00 часова у згради СО Апатин, ул. Српских владара бр. 29 у Апатину, први спрат – ”Плава сала”.

Представници правних лица дужни су да приложе пуномоћ за заступање, а физичко лице свој идентитет доказује личном картом.

Оглас ће се поставити на огласној табли Општинске управе општине Апатин, Месних заједница у општини Апатин,  у средствима локалног јавног инфомрисања – на веб сајту „025 инфо“ и „Радио Дунава“.

 

V ПРИЈАВА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА МОРА ДА САДРЖИ:

податке о подносиоцу пријаве:

за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, фотокопију личне карте, адресу, контакт телефон и потпис физичког лица;

за предузетнике: назив радње и седиште, име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, фотокопију личне карте, адресу пребивалишта, контакт телефон,  фотокопију решења о упису предузетника у регистар код надлежног органа, фотокопију решења о додељеном ПИБ-у, потпис и печат радње;

за правна лица: назив и седиште,  контакт телефон овлашћеног лица, име и презиме овлашћеног лица, фотокопију решења о упису правног лица у регистар код  надлежног органа, фотокопију решења о додељеном ПИБ-у, печат и потпис овлашћеног лица за заступање;

  • пуномоћје за овлашћено лице које заступа подносиоца;
  • податке о грађевинском земљишту (парцели) за коју се подноси пријава,
  • изјава подносиоца пријаве да прихвата услове из огласа,
  • доказ о уплати депозита у износу одређеном у поглављу II овог огласа.

 

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, не могу учествовати у поступку јавног надметања, односно исте се одбацују.

 

Увид у документацију:

Лица која су заинтересована за учествовање у поступку јавног надметања за отуђење неизграђеног грађевиског земљишта у погледу кога је расписан оглас, могу добити ближе информације у просторијама Општинске управе општине Апатин, Одељења за стамбено-комуналну делатности, заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и имовинско-правне послове  у Ул. Средња бр. 1, приземље, канцеларија бр. 9 или на тел. 025/772-122 лок. 527 од дана објављивања огласа па до истека рока за подношење пријава у времену од 10.00 до 13.00 часова.

Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Апатин

 

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Апатин

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН

Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Апатин

Број: 40-65/2018-III

Дана: 21.9.2018. године

А П А Т И Н

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *