ОГЛАС ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

APATIN EKONOMIJA VESTI

Општина Апатин је дала оглас за закуп пословног простора у јавној својини општине путем јавног надемтања. Локал се налази на адреси Димитрија Туцовића број 89, а површине је 28м2. Почетна цена за надметање је 3.965,00 динара. Комплетан оглас са условима конкурса доносимо вам у наставку.

ОГЛАС

На основу члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Службени гласник РС“, бр. 16/2018)
члана 11. Одлуке о давању у закуп пословних просторија („Сл. лист општине Апатин“ бр. 6/2017 и 8/2017) и Одлуке Општинског већа општине Апатин бр. 011-59/2018-III од 1.10.2018. године, Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Апатин објављује

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АПАТИН ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Закуподавац: Општина Апатин, ул. Српских владара бр. 29, Апатин

I ПРЕДМЕТ ДАВАЊА У ЗАКУП

Предмет јавног огласа је избор најповољнијег понуђача – закупца ради давања у закуп непокретности у јавној својини oпштине Апатин, и то: пословног простора који се налази у II зони, у Ул. Димитрија Туцовића бр. 89, у Апатину, парц. бр.2095, уписан у лист непокретности бр. 6706 к.о. Апатин, површине 28 м2.

Почетна цена:

-почетна цена месечног закупа која је предмет надметања је 3.965,00 динара.

II УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУП

Предметни пословни простор ће се дати у закуп понуђачу који понуди највећи новчани износ, а који ће представљати месечну закупнину.

Усклађивање висине месечне закупнине вршиће се једанпут годишње у складу са растом цена на мало, премa подацима Републичког завода за статистику.

Предметни пословни простор се издаје за пружање трговинске, угоститељске, занатске и сл. услужне и пословне делатности, у виђеном стању, на одређено време, на период до 5 (пет) година.

III УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа на огласу имају сва физичка и правна лица која уплате депозит у висини од 100.000,00 динара и која испуњавају услове из огласа, осим лица која су у претходном периоду имала или имају статус закупца на пословном простору, а која нису измирила дуговање проистекла коришћењем пословне просторије(трошкове електричне енергије, грејања, комуналних услуга и сл.), као и лица која су у спору са општином Апатин у погледу стварних и облигационих права на пословној просторији.

Висина и начин полагања депозита:

– Учесник у јавном надметању је у обавези да депонује на рачун Буџета општине Апатин –Депозит, износ од 100.000,00 динара (рачун закуподавца бр. 840-773804-23, позив на бр. 97 (модел) 71-203 са назнаком, “за јавно надметање за пословни простор“).

Овај износ ће општина Апатин наплатити у корист буџета општине Апатин уколико:

а) најповољнији учесник у јавном надметању одбије да потпише уговор са општином Апатин у року од 15 (петнаест) дана од дана доставе одлуке о додели пословног објекта у закуп,

б) најповољнији учесник у јавном надметању приликом закључења уговора не достави доказ да је уплатио износ месечне закупнине који је понудио приликом јавног надметања, и

в) најповољнији учесник у јавном надметању приликом закључења уговора не приложи доказ да је уплатио четири месечне закупнине (две месечне закупнине као гаранцију да ће редовно плаћати закупнину и две месечне закупнине као гаранцију да ће плаћати трошкове електричне енергије, комуналних услуга и
других трошкова за време коришћења пословне просторије).

Учесницима који нису успели на јавном надметању извршиће се повраћај депозита у року од 3 (три) дана од дана спроведеног поступка јавног надметања. Учесници су у обавези да у поднетој пријави за јавно надметање наведу број свог рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

Достављање пријава за учешће:

– Пријаву са прилозима учесник је дужан да достави у року 8 (осам) дана од дана објављивања огласа, с тим да се пријава осмог дана рока доставља најкасније до 14.00ч и то на адресу: Општинска управа општине Апатин, ул. Српских владара бр. 29, Апатин са назнаком: “НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ“.

На коверти треба да стоје основни подаци о подносиоцу.

Пријава која се доставља мора да садржи:

-за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, фотокопија личне карте, адреса, контакт телефон и потпис физичког лица,
– за предузетнике: назив радње и седиште, име и презиме предузетника, ЈМБГ, фотокопија личне карте, адреса пребивалишта, контакт телефон, фотокопију решења о упису предузетника у регистар код надлежног органа, фотокопију решења о додељеном ПИБ-у, потпис и печат радње,
-за правна лица: назив и седиште, контакт телефон овлашћеног лица, име и презиме овлашћеног лица, фотокопију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, фотокопију решења о додељеном ПИБ-у, печат и потпис овлашћеног лица за заступање,
– пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве,
– назнаку пословне просторије за коју се подноси пријава,
– понуђени износ за стицање права на закуп (који не може бити нижи од почетног износа одређеног огласом)
– делатности које се могу обављати у пословној просторији (трговинске, угоститељске, занатске и сл. услужне и пословне делатности)
– доказ о уплати депозита у висини од 100.000,00 дионара
– доказ о измирењу закупнине и свих припадајућих трошкова за оне подносиоце пријаве који су у ранијем периоду били закупци пословне просторије у јавној својини општине Апатин.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне (неуредне) пријаве, не могу учествовати у поступку јавног
надметања, односно исте се одбацују.

Увид у документацију:

Лица која су заинтересована за учествовање у поступку јавног надметања за пословне просторе у погледу којих је расписан оглас, могу добити на увид расположиву документацију (добити информације) у просторијама Општинске управе општине Апатин, Одељења за стамбено-комуналну делатности, заштиту
животне средине, урбанизам, грађевинске и имовинско-правне послове или на тел. 025/772-122 лок. 527 (контакт особа: Дрча Веселин) у периоду од дана објављивања огласа па до истека рока за подношење пријава у времену од 10.00 до 14.00 часова

Разгледање пословних просторија које се дају у закуп:

Пословна просторија која се дају у закуп може се разгледату у периоду од дана објављивања огласа па до истека рока за подношење пријава у времену од 08.00 до 10.00 часова.

Јавно надметање за наведену пословну просторију спровешће се дана 5.11.2018. године, са почетком у 12.00 часова у згради СО Апатин, ул. Српских владара бр. 29 у Апатину, први спрат- “Плава сала“.

Представници правних лица дужни су да приложе пуномоћ за заступање, а физичко лице свој идентитет доказује личном картом.

Оглас поставити на огласној табли Општинске управе општине Апатин, Месних заједница у општини Апатин и на web страници општине Апати http://www.soapatin.org/oglasi, у гласилу 025 инфо, „Радио Дунава“ и листу „Нови глас комуне“.

Комисија за спровођење поступка, прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности општине Апатин ће писменим путем обавестити учеснике у поступку јавног надметања о резултатима поступка и избору најповољнијег понуђача најкасније у року од 7 (седам) дана од дана одржаног јавног надметања.

Приликом закључења уговора о закупу најповољнији понуђач је у обавези да достави доказ да је уплатио износ месечне закупнине који је понудио приликом јавног надметања и доказ да је уплатио износ од четири месечне закупнине (две месечне закупнине као гаранцију да ће редовно плаћати закупнину и две месечне закупнине као гаранцију да ће плаћати трошкове електричне енергије, комуналних услуга и других трошкова за време коришћења пословне просторије).

Комисија за спровођење поступка, прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности општине Апатин

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АПАТИН
Комисија за спровођење поступка прибављања,
отуђења и давања у закуп непокретности у јавној
својини општине Апатин
Број: 40-67/2018-III
Дана: 4.10.2018. године
АПАТИН

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.