Najnovije vesti
Početna » VESTI » APATIN » ОГЛАС ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
ОГЛАС ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

ОГЛАС ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Општина Апатин је дала оглас за закуп пословног простора у јавној својини општине путем јавног надемтања. Локал се налази на адреси Димитрија Туцовића број 89, а површине је 28м2. Почетна цена за надметање је 3.965,00 динара. Комплетан оглас са условима конкурса доносимо вам у наставку.

ОГЛАС

На основу члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (”Службени гласник РС”, бр. 16/2018)
члана 11. Одлуке о давању у закуп пословних просторија („Сл. лист општине Апатин“ бр. 6/2017 и 8/2017) и Одлуке Општинског већа општине Апатин бр. 011-59/2018-III од 1.10.2018. године, Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Апатин објављује

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АПАТИН ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Закуподавац: Општина Апатин, ул. Српских владара бр. 29, Апатин

I ПРЕДМЕТ ДАВАЊА У ЗАКУП

Предмет јавног огласа је избор најповољнијег понуђача – закупца ради давања у закуп непокретности у јавној својини oпштине Апатин, и то: пословног простора који се налази у II зони, у Ул. Димитрија Туцовића бр. 89, у Апатину, парц. бр.2095, уписан у лист непокретности бр. 6706 к.о. Апатин, површине 28 м2.

Почетна цена:

-почетна цена месечног закупа која је предмет надметања је 3.965,00 динара.

II УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУП

Предметни пословни простор ће се дати у закуп понуђачу који понуди највећи новчани износ, а који ће представљати месечну закупнину.

Усклађивање висине месечне закупнине вршиће се једанпут годишње у складу са растом цена на мало, премa подацима Републичког завода за статистику.

Предметни пословни простор се издаје за пружање трговинске, угоститељске, занатске и сл. услужне и пословне делатности, у виђеном стању, на одређено време, на период до 5 (пет) година.

III УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа на огласу имају сва физичка и правна лица која уплате депозит у висини од 100.000,00 динара и која испуњавају услове из огласа, осим лица која су у претходном периоду имала или имају статус закупца на пословном простору, а која нису измирила дуговање проистекла коришћењем пословне просторије(трошкове електричне енергије, грејања, комуналних услуга и сл.), као и лица која су у спору са општином Апатин у погледу стварних и облигационих права на пословној просторији.

Висина и начин полагања депозита:

– Учесник у јавном надметању је у обавези да депонује на рачун Буџета општине Апатин –Депозит, износ од 100.000,00 динара (рачун закуподавца бр. 840-773804-23, позив на бр. 97 (модел) 71-203 са назнаком, ”за јавно надметање за пословни простор”).

Овај износ ће општина Апатин наплатити у корист буџета општине Апатин уколико:

а) најповољнији учесник у јавном надметању одбије да потпише уговор са општином Апатин у року од 15 (петнаест) дана од дана доставе одлуке о додели пословног објекта у закуп,

б) најповољнији учесник у јавном надметању приликом закључења уговора не достави доказ да је уплатио износ месечне закупнине који је понудио приликом јавног надметања, и

в) најповољнији учесник у јавном надметању приликом закључења уговора не приложи доказ да је уплатио четири месечне закупнине (две месечне закупнине као гаранцију да ће редовно плаћати закупнину и две месечне закупнине као гаранцију да ће плаћати трошкове електричне енергије, комуналних услуга и
других трошкова за време коришћења пословне просторије).

Учесницима који нису успели на јавном надметању извршиће се повраћај депозита у року од 3 (три) дана од дана спроведеног поступка јавног надметања. Учесници су у обавези да у поднетој пријави за јавно надметање наведу број свог рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

Достављање пријава за учешће:

– Пријаву са прилозима учесник је дужан да достави у року 8 (осам) дана од дана објављивања огласа, с тим да се пријава осмог дана рока доставља најкасније до 14.00ч и то на адресу: Општинска управа општине Апатин, ул. Српских владара бр. 29, Апатин са назнаком: ”НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ”.

На коверти треба да стоје основни подаци о подносиоцу.

Пријава која се доставља мора да садржи:

-за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, фотокопија личне карте, адреса, контакт телефон и потпис физичког лица,
– за предузетнике: назив радње и седиште, име и презиме предузетника, ЈМБГ, фотокопија личне карте, адреса пребивалишта, контакт телефон, фотокопију решења о упису предузетника у регистар код надлежног органа, фотокопију решења о додељеном ПИБ-у, потпис и печат радње,
-за правна лица: назив и седиште, контакт телефон овлашћеног лица, име и презиме овлашћеног лица, фотокопију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, фотокопију решења о додељеном ПИБ-у, печат и потпис овлашћеног лица за заступање,
– пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве,
– назнаку пословне просторије за коју се подноси пријава,
– понуђени износ за стицање права на закуп (који не може бити нижи од почетног износа одређеног огласом)
– делатности које се могу обављати у пословној просторији (трговинске, угоститељске, занатске и сл. услужне и пословне делатности)
– доказ о уплати депозита у висини од 100.000,00 дионара
– доказ о измирењу закупнине и свих припадајућих трошкова за оне подносиоце пријаве који су у ранијем периоду били закупци пословне просторије у јавној својини општине Апатин.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне (неуредне) пријаве, не могу учествовати у поступку јавног
надметања, односно исте се одбацују.

Увид у документацију:

Лица која су заинтересована за учествовање у поступку јавног надметања за пословне просторе у погледу којих је расписан оглас, могу добити на увид расположиву документацију (добити информације) у просторијама Општинске управе општине Апатин, Одељења за стамбено-комуналну делатности, заштиту
животне средине, урбанизам, грађевинске и имовинско-правне послове или на тел. 025/772-122 лок. 527 (контакт особа: Дрча Веселин) у периоду од дана објављивања огласа па до истека рока за подношење пријава у времену од 10.00 до 14.00 часова

Разгледање пословних просторија које се дају у закуп:

Пословна просторија која се дају у закуп може се разгледату у периоду од дана објављивања огласа па до истека рока за подношење пријава у времену од 08.00 до 10.00 часова.

Јавно надметање за наведену пословну просторију спровешће се дана 5.11.2018. године, са почетком у 12.00 часова у згради СО Апатин, ул. Српских владара бр. 29 у Апатину, први спрат- ”Плава сала”.

Представници правних лица дужни су да приложе пуномоћ за заступање, а физичко лице свој идентитет доказује личном картом.

Оглас поставити на огласној табли Општинске управе општине Апатин, Месних заједница у општини Апатин и на web страници општине Апати http://www.soapatin.org/oglasi, у гласилу 025 инфо, „Радио Дунава“ и листу „Нови глас комуне“.

Комисија за спровођење поступка, прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности општине Апатин ће писменим путем обавестити учеснике у поступку јавног надметања о резултатима поступка и избору најповољнијег понуђача најкасније у року од 7 (седам) дана од дана одржаног јавног надметања.

Приликом закључења уговора о закупу најповољнији понуђач је у обавези да достави доказ да је уплатио износ месечне закупнине који је понудио приликом јавног надметања и доказ да је уплатио износ од четири месечне закупнине (две месечне закупнине као гаранцију да ће редовно плаћати закупнину и две месечне закупнине као гаранцију да ће плаћати трошкове електричне енергије, комуналних услуга и других трошкова за време коришћења пословне просторије).

Комисија за спровођење поступка, прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности општине Апатин

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АПАТИН
Комисија за спровођење поступка прибављања,
отуђења и давања у закуп непокретности у јавној
својини општине Апатин
Број: 40-67/2018-III
Дана: 4.10.2018. године
АПАТИН

Autor: Čedomir Milojević

Postavi komentar

Your email address will not be published.

Redakcija radio Dunava zadržava pravo da ukoliko ih proceni kao neumesne obriše komentare koji sadrže bilo kakvu pretnju, uvredu, nepristojan rečnik, govor mržnje, rasne i nacionalne uvrede, uvrede na račun autora teksta ili članova redakcije ili bilo kakav drugi nezakonit sadržaj.
Scroll To Top