МЗ СВИЛОЈЕВО ДАЛА ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ПАШЊАКА 4. КЛАСЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ РИБЊАКА

APATIN EKONOMIJA VESTI

На основу Одлуке Општинског већа општине Апатин, Месна заједница Свилојево објавила је оглас за давање на коришћење пашњака ради изградње рибњака путем прикупљања писмених понуда. Тражиће се најбољи понуђач који ће добити права на коришћење пашњака 4. класе зарад изградње рибњака, а парцела бр. 1385/1 површине 34229 м2 се издаје на период од 40 година.

У наставку текста можете прочитати комплетан оглас Месне заједнице Свилојево.

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ПАШЊАКА РАДИ ИЗГРАДЊЕ РИБЊАКА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

ДАВАЛАЦ ЗЕМЉИШТА НА КОРИШЋЕЊЕ: Месна Заједница Свилојево, ул. Жељезничка бр. 21, 25265 Свилојево

I ПРЕДМЕТ ДОДЕЛЕ

Предмет јавног огласа је избор најповољнијег понуђача за остваривање права коришћења на пашњацима 4 класе и то парцеле бр. 1385/1 површине 34229 м2 и парцеле бр. 1385/2 површине 208654м2 , све к.о. Свилојево , а ради изградње рибњака. Земљиште се издаје на одређено време, на четрдесет година.

II УСЛОВИ ДОДЕЛЕ ЗЕМЉИШТА РАДИ ИЗГРАДЊЕ РИБЊАКА

Право на остваривање права коришћења земљишта на 40 година има учесник јавног надметања које понуди највећи новчани износ на месечном нивоу на име накнаде за коришћење предметног земљишта у поступку јавног надметања, а уколико испуњава и друге услове огласа.

Почетни новчани износ на име месечне накнаде за предметне парцеле је 15.000,оо динара.
Понуђена месечна накнада усклађује се једанпут годишње у складу са растом цена на мало, а према подацима Републичког завода за статистику.

Лице које оствари право коришћења на предметном земљишту има обавезу да у року три месеца од дана закључења уговора о коришћењу изради и достави надлежном органу управе урбанистички пројекат за разраду локације за изградњу рибњака, а у складу са важећим прописима.

Предметне парцеле, односно пашњаци дају се на коришћење на 40 година у виђеном стању и лице које оствари право на то има обавезу да о свом трошку изврши евентуално потребно комунално опремање , сноси трошкове за изградњу и прикључење на комуналну инфраструктуру попут струје, воде, канализације, гаса, телефона и сл. инсталација, јавну саобраћајницу, припрему и „чишћење земљишта“ и сл.
Лице које понуди највећи износ месечне накнаде, на име гаранције за редовно плаћање исте има обавезу да уплати две месечне некнаде пре закључења уговора о додели земљишта .

III УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа у поступку поводом објављеног огласа имају сва физичка и правна лица која уплате депозит на рачун Буџета општине Апатин у висини од 100.000,00 динара ( рачун закуподавца бр. 840-773804-23 “за јавно надметање за земљиште“).

Овај износ ће општина Апатин наплатити у корист буџета општине Апатин уколико:

а) најповољнији понуђач у јавном надметању у року од 5 дана, од дана достављања одлуке Општинског већа, не уплати понуђени највећи новчани износ на име месечне накнаде којим је остварио право на коришћење земљишта,

б) уколико у року од 15 (петнаест) дана не закључи уговор о праву коришћења земљишта;

в) уколико у року до 15 дана, а пре потписивања уговора, не уплати две месечне накнаде на име гаранције за редовно плаћање накнаде;

Учесницима који нису успели на јавном надметању изврши ће се повраћај депозита у року од 3 (три) дана од дана спроведеног поступка јавног надметања. Учесници су у обавези да у поднетој пријави за јавно надметање наведу број свог рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

Достављање пријава за учешће:

Пријаву са прилозима у затвореној коверти, учесник је дужан да достави у року 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа, с тим да се пријава петнаестог дана рока доставља најкасније до 14,00ч и то на адресу: Месна Заједница Свилојево, ул. Жељезничка бр. 21, пост.бр. 25265 Свилојево, са назнаком: “НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ЗЕМЉИШТЕ“.

Пријава која се доставља мора да садржи:

– податке о подносиоцу пријаве:

за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, фотокопију личне карте, адресу, контакт телефон и потпис физичког лица;

за предузетнике: назив радње и седиште, име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, фотокопију личне карте, адресу пребивалишта, контакт телефон, фотокопију решења о упису предузетника у регистар код надлежног органа, фотокопију решења о додељеном ПИБ-у, потпис и печат радње;

за правна лица: назив и седиште, контакт телефон овлашћеног лица, име и презиме овлашћеног лица, фотокопију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, фотокопију решења о додељеном ПИБ-у, печат и потпис овлашћеног лица за заступање,

– пуномоћје за овлашћено лице које заступа подносиоца,
– понуђени износ за стицање права за коришћење земљишта-месечна накнада (која не може бити нижи од почетног износа одређеног огласом),
– кратак технички опис рибњака који ће се изградити на предметом земљишту ( у складу са подацима из огласа),
– доказ о уплати депозита у висини од 100.000,00 динара са навођењем броја свог рачуна на који ће се извршити повраћај депозита,

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, не могу учествовати у поступку јавног надметања, и њихове пријаве се одбацују.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, не могу учествовати у поступку јавног надметања и њихове пријаве се одбацују.

IV. ТЕРМИН И МЕСТО ОТВАРАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА:

Јавно надметање-ОТВАРАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА спровешће се дана 26.09.2018. године, са почетком у 12.00 часова у згради Месна Заједница Свилојево, ул. Жељезничка бр. 21.

Представник правног лица дужан је да приложи пуномоћ за заступање, а физичко лице свој идентитет доказује личном картом.

Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне благовремене, исправне и потпуне (уредне) писмене пријаве-понуде

Месна заједница Свилојево ће писменим путем обавестити све учеснике у поступку јавног надметања о резултатима поступка и избору најповољнијег понуђача, уз достављање фотокопије записника, најкасније у року од 7 (седам) дана од дана одржаног јавног надметања-отварања писмених понуда.

Оглас поставити на огласној табли општине Апатин, Месних заједница у општини Апатин, на сајту општинске управе и интернет огласном простору локалних средстава информисања 025 инфо и радио Дунав .

Председник Месне Заједнице Свилојево

Маријана Каран ср.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.